Konkurranse
Publisert 11. januar 23
Av: Gisle Nataas

Prekvalifisering i konkurranse om ny videregående skole i Harstad

Troms og Finnmark fylkeskommune har offentliggjort invitasjon til prekvalifisering i en kommende begrenset plan- og designkonkurranse om ny videregående skole i Harstad sentrum. Det er krav om at Wildcard-kontor er med i teamene.

Publisert 11.01.2023
Av: Gisle Nataas
Illustrasjon fra mulighetsstudie,  Sør-Troms VGS
Illustrasjon fra mulighetsstudie, Sør-Troms VGS

Fylkeskommunen er oppdragsgiver for konkurransen. Norske arkitekters landsforbund bistår i gjennomføringen.

Bakgrunnen for konkurransen er at Heggen og Stangnes videregående skoler skal slås sammen til en skole og samlokaliseres i nytt bygg på sentrumsnær tomt i Harstad. Skolen er planlagt til 1116 elever og 207 ansatte. Bruttoareal er beregnet til ca 20.000 kvm, med mulighet for utvidelse med inntil 10.000 kvm. Maks byggehøyde er sju etasjer (kote +38,5 m).

Tomten til den nye skolen ligger sør i sentrum av Harstad, i cirka 750 meter gangavstand fra Byterminalen og torget i sentrum. Den er på om lag 9900 kvadratmeter, og har vært en del av anlegget til Harstad skipsindustri. På nabotomten mot øst er Equinor sitt kontorbygg fra 2017.

Den nye skolen vil ha fasade mot sjøen, og vil fremstå som et landemerke for båttrafikk inn mot Harstad havn. Tomten er ikke stor, så skolen må fordele sitt arealbehov over inntil sju etasjer. Skolen og idrettshallen må ses i sammenheng, og tilgang til og kontakt med utearealer må inngå i hvordan bygget utformes.

Lokaler for kroppsøving skal løses i et eget bygg (idrettshall). Det er satt av plass til dette bygget i reguleringsplanen på nabotomten til den nye skolen. Mellom skoletomten og sjøen er det planlagt et felles uteområde på cirka 2000 kvadratmer, og det er i tillegg regulert tre gatetun mot bebyggelsen i det regulerte området.

Oppdragsgiver inviterer med dette kvalifiserte arkitektkontorer til å søke om prekvalifisering til plan- og designkonkurransen. Det gis anledning for arbeidsfellesskap/team til å søke om kvalifisering. Oppdragsgiver ønsker med denne plan- og designkonkurransen å få et kompetansetilfang fra et bredt fagmiljø, og vil sette som krav til teamsammensetningen at det er med et Wildcard-kontor.

Konkurransen foregår i to deler: først en åpen prekvalifisering og utvelgelse, deretter en begrenset plan- og designkonkurranse.

Det vil bli krevd den dokumentasjon på materiale som er nødvendig for at utvelgelseskomiteen skal kunne gjøre sin vurdering av kvalifikasjoner, samt utvelgelse.

Inntil fire kvalifiserte søkere vil bli invitert videre til en lukket prosjektkonkurranse (begrenset plan- og designkonkurranse). Prosjektkonkurransen vil omfatte levering av konkurranseutkast. Hver av de utvalgte søkerne blir tildelt et honorar på kr. 600.000 NOK. Det kåres én vinner, som også vil få tildelt prosjekteringsoppdraget. Oppdragsgiver/byggherre forbeholder seg retten til ikke å gjennomføre byggeprosjektet i tilfeller hvor innhentede priser er over avsatt budsjett.

Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt at den nye skolen skal bygges som et klimaeffektivt bygg. Dette innebærer viktige valg av bærekraftige materialer og reduksjon av klimagassutslipp i byggefasen. Mål for energiforbruk er satt for 0-hus, ev. plusshus. Det er ønskelig at bygget som et minimum skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Very Good.

Følgende tentative fremdriftsplan gjelder for prosessen:

  • 27.01.2023: Søknadsfrist. Søknad om prekvalifisering.
  • 16.02.2023: Oppstartsseminar og tomtebefaring med opptil 5 utvalgte arkitektteam.
    Prosjektkonkurranse mellom utvalgte kontorer 16.02.2023– 16.5.2023. Oppstartsseminar i Harstad
  • 16.02.2023 kl. 10.00 – 14.00
  • 16.05.2023: Frist for innlevering av konkurranseutkast.
  • 30.06.2023: Offentliggjøring av konkurransens vinner.

Innlevering av søknad om kvalifisering skal skje via Mercell, på den måten Mercell angir. Se Doffin. Søknad om kvalifisering skal være levert elektronisk på Mercell senest 27.01.2023 kl. 12.00.