Bylivsenteret
Publisert 29. mars 23
Av: Lise Larstuvold

Satser på sambruk og fellesskapsløsninger for skole og lokalmiljø

Nesodden kommune har fått hjelp av Bylivsenteret til å gjennomføre parallelloppdrag for å utvikle Tangen sentrum. Nå er også kommunen en av tre pilotkommuner i et prosjekt som skal drive fram framtidsrettede skolebygg.

Publisert 29.03.2023
Av: Lise Larstuvold
Festplassen mellom ungdomsskole og barneskole. Illustrasjon: Spol
Flerbruksbygg med svømmehall, næringsarealer og boliger. Illustrasjon: Jaja
Ny flerbrukshall, barnehage og SFO. Illustrasjon: Jaja
Workshop SBBS. Foto: NAL
 Ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i Nord. Illustrasjon: Lie Øyen
Biologisk mangfold i pollinerende allmenning. Illustrasjon: Spol

Nesodden er en kommune som jobber med innovative satsninger, de jobber tverrsektorielt med både sosial og miljømessig bærekraft. Kommunen har gjennomført parallelloppdrag om Tangen sentrum, og i etterkant deltar de også i en pilotsatsning om skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn.

Parallelloppdrag om Tangen sentrum
I 2020 gjennomførte Nesodden kommune parallelloppdrag med bistand fra Bylivsenteret i NAL. Etter gjennomføringen av parallelloppdraget har kommunen kommet godt i gang med å lage en områdeplan for Tangen sentrum. Områdeplanen skal både regulere fremtidig sentrumsutvikling, rehabilitering og utvidelse av barneskolen og en ny flerbrukshall. Et viktig premiss for parallelloppdraget var å vise hvordan en pollinerende allmenning kunne knytte sentrum og grøntområdene rundt Tangen sammen. Den pollinerende allmenningen skal bli en blomstrende åre gjennom skolenes uterom som ny bebyggelse og rehabilitert bygg skal henvende seg til.

Arkitektteamene som deltok var Team Jaja, Team Lie Øyen og Team Spol.

- Parallelloppdraget viste oss hvordan skolene i sentrum kan være viktige drivere for aktivitet i sentrum, og i planarbeidet utforsker vi nye måter for at for eksempel skolenes spesialrom kan bidra til aktivitet i sentrum, gjennom å åpne for andre brukere utenom skoletiden, sier prosjektleder for gjennomføringen av parallelloppdraget, Marit Askbo i Nesodden kommune.

- Vi har fått så mye ut av å investere i et parallelloppdrag. Teamene var engasjerte, kunnskapsrike og nytenkende. Vi måtte alle tenke raskt når Norge stengte ned i mars 2020, men vi tror at resultatet egentlig ble enda bedre fordi vi tok i bruk nye metoder for dialog med både teamene og innbyggere. Dette har vi tatt med oss videre i planarbeid ellers på Nesodden.

Tangenstien som gangforbindelse og attraksjon
Som et direkte resultat av parallelloppdraget planlegger kommunen nå en gangforbindelse mellom brygga og hele veien gjennom sentrum og til Skoklefall. Denne forbindelsen er en forlengelse av den pollinerende allmenningen, som var et premiss i parallelloppdraget. Forbindelsen har fått navnet Tangenstien og prosjektet har fått støtte til statlig sikring av Miljødirektoratet. Tangenstien skal både være en gangforbindelse, men også en aktivitets- og kulturformidlingsarena.

- Ikke minst er det et viktig folkehelsetiltak, og det er utrolig spennende og givende å kunne inkludere et slikt prosjekt i områdeplanarbeidet! Tangenstien skal bli en destinasjon i seg selv og en alternativ rute som vil knytte sentrum med sjøen og brygga, sier plansjef i Nesodden kommune Mille Astrup Rønning.

Medvirkning
I etterkant av parallelloppdraget og i forbindelse med oppstart av områdereguleringen for Tangen har kommunen engasjert en medvirkningskoordinator, Oscar Honeyman-Novotny, til å bistå planleggere Thyra Grimstad og Fride Holm i gjennomføringen av områdereguleringen. Honeyman-Novotny er allerede godt i gang med å skape arenaer der felleskapsideer kan samles på tvers av generasjoner og interesser.

- Nå fokuserer vi på å komme i dialog med forskjellig grupper og forstå hvor aktivitetene og inspirasjonene befinner seg i kommunen. Sammen skal vi prøve ut ulike prosjekter og åpne opp kommunale ute- og innerom og se om de kan bidra til større deltagelse i utformingen av sentrumsområde på Tangen. På denne måten håper vi å skape en slags snøballeffekt i medvirkningen, sier han.

Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn
Kommunen har fått være med som en av tre pilotkommuner i prosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn» (SBBS). Stedsutviklingen på Tangen er knyttet til den pollinerende allmenningens rolle i sentrumsutviklingen og i skolens uteområder. Kommunen deltok i slutten av mars i et nettverksseminar for SBBS som NAL arrangerte.

- Deltagelsen gir oss tilgang til verdifull erfaringsutveksling og kompetanse i et nettverk. Deltagelsen i pilotprosjektet brukes som en arena for medvirkning og samskaping med ulike grupper som bruker skolene og flerbrukshuset Tangenten. På denne måten kan vi jobbe frem gode, nytenkende løsninger på kort og lang sikt for skolenes elever og Nesoddens innbyggere, sier plansjef Mille Astrup Rønning.

Den pollinerende allmenningen bidrar til både naturmangfold og overvannshåndtering, samtidig som den skal være et sosialt samlingspunkt og forbindelse mellom lokalsenteret og skoleanleggene. Kommunen har store ambisjoner og mange fagfolk som jobber sammen for å få til løsninger som er inkluderende og går utover minimumskravene til tekniske forskrifter. Kommunen er også i dialog med Sunnaas rehabiliteringssykehus, slik at uterommet også kan brukes som treningsarena for folk som er i rehabilitering.

- Det er viktig å forstå universell utforming som mer enn tekniske krav. Vi må skape inkluderende samfunn hvor alle kan delta på tvers av ulike forutsetninger, og da må vi ha kunnskap om spesifikke behov i ulike grupper og hvordan vi utformer for å imøtekomme disse menneskene, sier Eva Storrusten, arkitekt MNAL og fagrådgiver i NAL.

Pilotprosjektet SBBS skal bidra til å påvirke praksisen for videreutvikling av skoleanleggene slik at man ser etter mulige sambruks og fellesskapsløsninger som kan bidra til sosial bærekraft. På Nesoddtangen er det en interessant utfordring at skolegården til barneskolen og til ungdomsskolen utgjør en stor del av det som i framtiden vil være offentlige byrom til sentrumsbebyggelsen på Nesoddtangen. Kommunen har derfor bestemt at de må ha en god plan for hvordan denne utviklingen, og denne planen lager de ved å jobbe tett på brukere i kommunen.

- Vi synes det er spennende at byrommet planlegges først, og at dette vil legge premisser for hvordan skolen skal videreutvikles når denne i nær framtid skal totalrehabiliteres. Vi håper at skolen også vil kunne tilby arealer for sambruk og fellesskapsløsninger, og på den måten kunne tilby aktivitet til innbyggere etter skolens åpningstid både i skolebygget og i allmenningen, sier Marit Rygh, arkitekt MNAL og prosjektleder for SBBS i NAL.

Festplassen mellom ungdomsskole og barneskole. Illustrasjon: Spol
Festplassen mellom ungdomsskole og barneskole. Illustrasjon: Spol
Flerbruksbygg med svømmehall, næringsarealer og boliger. Illustrasjon: Jaja
Flerbruksbygg med svømmehall, næringsarealer og boliger. Illustrasjon: Jaja
Ny flerbrukshall, barnehage og SFO. Illustrasjon: Jaja
Ny flerbrukshall, barnehage og SFO. Illustrasjon: Jaja
Workshop SBBS. Foto: NAL
Workshop SBBS. Foto: NAL
 Ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i Nord. Illustrasjon: Lie Øyen
Ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i Nord. Illustrasjon: Lie Øyen
Biologisk mangfold i pollinerende allmenning. Illustrasjon: Spol
Biologisk mangfold i pollinerende allmenning. Illustrasjon: Spol