Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg

Parallelloppdraget har gitt kommunen og innbyggerne i Fosnavåg gode ideer og visjoner for hvordan de kan utvikle lokalsamfunnet sitt fremover.

Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg
Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg, illustrasjon fra Norske arkitektkonkurranser 458

Vurderingsrapport

Parallelloppdrag Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Herøy kommune.

Om parallelloppdraget

Stedsutvikling Fosnavåg

Målsettingen er at Fosnavåg i fremtiden skal være en spydspiss innen bærekraftig byutvikling. Boligfortetting, god arkitektur, gode vekstvilkår for næringslivet, samt klimavennlige energi- og transportløsninger er blant de sentrale temaene som kommune har ønsket svar på. På bakgrunn av en åpen, kompetansebasert anbudskonkuranse ble tre tverrfaglige team valgt ut til å delta i parallelloppdraget.

Team 1
Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS / Karres + Brands landschapsarchitecten / Norsam AS / Hilde Remøy PhD MSc

Team 2
3RW Arkitekter / Plottaplan AS / økolog Christian E. Mong / samfunnsgeograf Laima Nomeikaite / hydrogeolog Oddmund Soldal

Team 3
Narud Stokke Wiig AS / Context AS / Esbensen AS / Sweco Norge AS / Dekan Erling Dokk Holm

Bakgrunnen for å gjennomføre dette som et parallelloppdrag var at Herøy kommune ønsket en åpen prosess med en bred faglig diskusjon. For kommunen var det viktig å sikre at de utvalgte teamene kunne dele erfaringer underveis og få innspill både fra innbyggere og andre aktører. Videre var det et ønske at prosessen frem mot ferdige forslag kunne påvirkes underveis for å sikre at man til slutt satt igjen med ulike forslag, som samlet kunne utgjøre et bredt og solid beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med utviklingen av Fosnavåg.

Til sammen representerer teamenes innspill i parallelloppdraget et godt grunnlag for å meisle ut en visjon for Fosnavågs videre utvikling som en framtidsrettet og karakterfull kystby. De tre forslagene har ulike fokus på naturgitte forutsetninger og bruken av disse for å utvikle attraktivitet og identitet. Samlet utgjør de et verdifullt materiale som belyser stedets potensial.

Parallelloppdraget har vist at fortetting av Fosnavåg er fullt mulig og ønskelig i videreutvikling av byen, og at fortetting med kvalitet kan bidra til å heve kystbyens attraktivitet og bidra til økt byliv. Alle de tre teamene er også enige om at Vågen er det viktigste og mest sentrale byrommet i Fosnavåg.

Alle anbefaler å ta vare på de gamle sjøbodene og naustene langs Vågen. Verdiene som finnes i de eksisterende trebygningene er vektlagt og belyst. Det foreslås å etablere nye byrom og oppruste eksisterende byrom i tilknytning til rådhuset, Vågen og havet. Det er også gjennomgående at teamene foreslår en grøntstruktur som binder sammen dagens grønne lunger og legger til rette for gangog sykkelforbindelser.

Det foreslås ulike måter å bygge ut på Vågsholmen, og samlet belyser forslagene godt en diskusjon om byens vekst på Vågsholmen. Slik gir også de tre teamene ulike innspill om hvor det bør bygges boliger, forslag til ulike boligtypologier og innspill til hva boligkvalitet kan være i Fosnavåg. Næringsbygg og signalbygg illustreres i stor grad på Fosnavågs ytre tomter mot havet rundt Vågsplassen/” Nyhamn”/Vågsholmen. Klimatiske hensyn er integrert i alle de tre forslagene. Samtidig viser forslagene ulike tilnærminger til arkitektur og forskjellige svar på hvordan disse klimatiske utfordringene kan møtes.

Illustrasjon: "Fremtidens Fosnavåg", Vågsplassen, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS
Ill. "Fremtidens Fosnavåg", Vågsplassen, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS