NAL-kurs
27. oktober 2020

Bokvalitet i det tredje hjemmet

Digitalt
-
NAL
Medlem
2990 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4200 kr

Hvordan kan vi som samfunn og som arkitekter planlegge og prosjektere for en god alderdom? Enten det gjelder tilpasninger i eksisterende bolig, utvikling av bofelleskap, omsorgsbolig eller sykehjem? Varierte løsninger tilpasset en sammensatt gruppe blir presentert på kurset.

Når man nærmer seg pensjonsalder, brekker beinet eller verre: mister ektefelle, så er det naturlig å tenke på bosituasjon framover. Da er det flere som ønsker å «forenkle livet og hverdagen» gjennom å gjøre endringer i bosituasjonen.

Skal vi/jeg fortsette å bo hjemme og gjøre nødvendige utbedringer og tilpasninger der, f.eks. slik at man har alle viktige funksjoner på et plan? Eller skal vi finne en annen, sentrumsnær og mer tilpasset bolig?

De som tilhørte 68-generasjonen drømmer kanskje igjen om å bo i et bokollektiv, slik de gjorde da de var unge? Andre ser fordelen av å bo slik at de kan dele på service- og fellesfunksjoner og både kan få et enklere liv, men også større mulighet for å treffe likesinnede og unngå ensomhet.

De fleste eldre i dag er friske og aktive, men noen rammes av demens. Det er viktig også å ha gode, tilrettelagte tilbud til denne gruppen eldre. De siste årene har et nytt konsept dukket opp flere steder også i Norge: demenslandsby.

Dette er forhold og problemstillinger som arkitekter må kjenne til, og kunne bidra med gode råd og foreslå løsninger for eldre mennesker i ulike situasjoner. 

Dette kurset er en videreutvikling av et kurs med samme tittel høsten 2017, og mye er endret.

NAL har nylig gitt ut en håndbok om aldersvennlig stedsutvikling. Den trykte utgaven av denne blir delt ut på kurset. Håndboka er utgitt av NAL med støtte fra Helsedirektoratet.

Dette kurset er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre som er engasjert i dette temaet.

OM NETTKURSET BOKVALITET I DET TREDJE  HJEMMET
Nettkurset "Bokvalitet i det tredje hjemmet" er et opptak av kurset som ble holdt 27. oktober 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

 

PROGRAM:

Ca 40 minutter
Tilpasning av eldre menneskers boligsituasjon - utbedre eller flytte? 
Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring.
v/Hans Christian Sandlie, Forskningsleder, Seksjon for aldersforskning og boligstudier NOVA/OsloMet

Ca 30 minutter
Aldersvennlig stedsutvikling – løsninger for fremtiden
Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.
v/ Øystein Bull Hansen, Arkitekt MNAL

Ca 30 minutter
Bokvaliteter og boformer som kan bidra til økt livskvalitet 
Kan nye boformer og fellesskapsløsninger være en av løsningene for å møte eldrebølgen?
Refleksjon rundt medvirkning, om viktigheten av sosialt fellesskap, og hvordan mennesker kan hjelpe hverandre på tvers av alder. Eksempler fra Norge og utlandet, noen hentet fra: «Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling» blant annet «Wohnprojket Wien» 
v/ Øystein Bull Hansen, Arkitekt MNAL

Ca 30 minutter
Bo hele livet – Boformer for eldre i fremtiden (opptak)
Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.
v/ Karin Høyland, sivilarkitekt MNAL, seniorforsker ved SINTEF Community

Ca 30 minutter
Utbedringer i eget hjem 
Tilpasninger for tilgjengelighet og universell utforming i det tredje hjemmet.
Erfaringer og eksempler.
Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL, rak arkitektur as

Sykehjem, omsorgsboliger

Ca 45 minutter
Hva gjør vi når vi får en bestilling? Hvilke kvaliteter etterspørres, og hva må med?
Eksempel på godt planlagte og utførte omsorgsboliger/sykehjem 
v/Jenny Heggedal Furseth. Assisterende Utbyggingsdirektør, Omsorgsbygg Oslo KF

Ca 30 minutter
Om å skape bokvalitet når det tredje hjemmet er en institusjon
Lys, farger og materialitet i omsorgsbygg. Hvordan utforme interiørene for en sammensatt brukergruppe av både åndsfriske og demente. Hva er hjemlighet og hvilke kvaliteter er vesentlige for å skape dette? Erfaringer og eksempler
v/ Elin Skjeseth Bashevkin, Siv ark MNAL / Interiørarkitekt MNIL, Partner og daglig leder Cadi AS

Carpe Diem demenslandsby i Bærum

Dette prosjektet er i ferd med å ferdigstilles, utomhusanleggene settes i stand i løpet av sommeren 2020 og resterende møbler og inventar kommer på plass i september.

Ca 30 minutter
Bakgrunn og utvikling av konseptet – om betydningen av tverrfaglighet
IARK og LARK har i dette prosjektet vært like viktig som ARK for å oppnå suksess med de riktige rammene for denne beboergruppen med demens.
v/ Vibeke Schioldborg, prosjektansvarlig, Eiendom Byggherre, Bærum kommune og
Trude Schei , prosjektleder, Pleie og omsorg, Bærum kommune

Ca 40 minutter
Carpe Diem demenslandsby, fra ide til ferdig prosjekt
Om analysen av oppgaven/programmet og prosessen med utvikling av prosjektet i konkurranse- og forhandlingsrunden. Oppfølgingen og videreutviklingen frem til ferdig bygg. Dette er ikke et «vanlig» sykehjem – noe som har skapt utfordringer både til arkitekturen og til drift av ferdig bygg.
v/Johannes Eggen, Arkitekt MNAL, Head of hospital design, Nordic - Office of Architecture

Ca 20 minutter
Carpe Diem - uterom i landsbyen
En fortelling om hvordan uterommene i landsbyen er programmert og utformet for å gi alle beboere et sted å høre til. Foredraget inviterer på en spasertur der vi følger sansestien gjennom en serie varierte hagerom og møteplasser. 
v/Line Løvstad Nordbye, Landskapsarkitekt MNLA, Daglig leder, Bjørbekk & Lindheim AS

Ca 20 minutter
Interiørene i Landsbyen
Om utvikling av interiører tilpasset en sammensatt brukergruppe med kognitiv svikt.
v/ Elin Skjeseth Bashevkin, Siv ark MNAL / Interiørarkitekt MNIL, Partner og daglig leder Cadi AS

 

Kreditering: Carpe Diem demens landsby Demenslandsby N51/Nordic

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.