Bli medlem

Som medlem hos oss blir du en del av et faglig fellesskap som jobber for å fremme arkitekters felles interesser. Du får MNAL-tittelen som bevis på godkjent fagutdanning, mange medlemsfordeler og du blir med i lokalforeningen der du bor.

Om medlemskap i NAL

Spesielle vilkår gjelder for å bli godkjent som medlem, se informasjon i vilkårene nedenfor.

For mer informasjon om organisasjonen NAL og våre formål, se vedtektene våre

Du kan bli ordinært medlem i NAL dersom du har godkjent bachelor i arkitektur og:

 • Master i arkitektur: Oppnådd graden Master i arkitektur (totalt 300 studiepoeng) fra de godkjente arkitekthøyskolene i Norge og Norden
 • godkjent eksamen i arkitektur fra skoler utenfor Norden på masternivå (totalt 300 studiepoeng), med dokumentasjon fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, signert vitnemål på norsk eller engelsk, samt dokumentasjon på godkjent UIA-skole. Utdannelsen må være registrert i EU-direktivet og være Riba klasse II-sertifisert.
 • Master i landskapsarkitektur eller byplanlegging: Oppnådd graden master i landskapsarkitektur eller byplanlegging (totalt 300 studiepoeng). Dokumentasjon må være godkjent basert på IFLAs Charter for Landscape Architectural Education.

Søknadsprosess
Ordinære medlemmer

 • Søknad om ordinært medlemskap gjøres på www.arkitektforbundet.no.
 • Signert kopi av vitnemål skal vedlegges søknaden.
 • Etter at NAL har vurdert og godkjent søknaden, bekreftes medlemskapet
  skriftlig.

Du kan bli studentmedlem i Norske arkitekters landsforbund dersom du er student ved høyskoler eller universiteter som er godkjent av NAL i studieretning arkitektur, landskap og byplanlegging.

Studentmedlemmer er enkeltpersoner som er medlem av forbundet direkte, uten tilknytning til en lokalforening. Medlemmene har møterett i lokalforeningene.

Søknadsprosess

 • Søknad om studentmedlemskap gjøres på arkitektforbundet.no
 • Gyldig studiebevis ved aktuelt semester skal vedlegges søknaden.
 • Etter at NAL har vurdert og godkjent søknaden, bekreftes medlemskapet
  skriftlig.

Fra studentmedlem til ordinært medlem
Overføring fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap utføres ikke automatisk grunnet krav til utdanning. Det er ikke behov for å søke nytt medlemskap.

Søknadsprosess

 • Studentmedlemmer som ønsker overføring til ordinært medlemskap når de er ferdig utdannet, må sende inn vitnemål til nal@arkitektur.no.
 • NAL vurderer og godkjenner medlemskapet dersom alle krav til ordinært medlemskap er oppfylt.

Det er mulig å søke om medlemskap på spesielle vilkår. Egne retningslinjer er utarbeidet, og det stilles krav til dokumentasjon. Søknadsfrist for denne type søknader er 15. oktober hvert år.

Søknader behandles samlet av Pris- og stipendkomiteen.
Avslag skal begrunnes. Svar kan ikke påregnes før på vårparten påfølgende år. 

Søknad

1. Fyll ut søknadsskjemaet.
2. Ettersend dokumentasjon til nal@arkitektur.no

Krav til dokumentasjon

• Utfylt sjekkliste for dokumentasjon av arkitekterfaring

• CV

• 3 - 5 prosjekter (tegningsmateriale)

• Kopier av eksamensbevis og eventuelt annet materiale som dokumenterer teoretiske kvalifikasjoner.

• Skriv en kort begrunnelse for hvorfor en ønsker medlemskap.

• Det skal oppgis navn på to medlemmer av NAL som kan kontaktes under søknadsbehandlingen. Disse må ikke være i familieforhold eller kompaniskap med søkeren.

Vurderingskriterier
Opptak i NAL på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn avlagt arkitekteksamen skal representere et unntak, basert på at søkeren dokumenterer høye kvalifikasjoner som arkitekt.

Søknadsmaterialet må vise at søkeren har en bred teoretisk innsikt i de arkitekturfaglige problemstillinger som inngår i sivilarkitektutdanningen.

Dersom søkeren har fremragende kvalifikasjoner innen kun en sektor av arkitektens arbeidsfelt, kan dette tillegges særlig vekt.

Dokumentasjon av arkitekterfaring
Sjekklisten for dokumentasjon av arkitekterfaring fylles ut av søkeren og undertegnes av arbeidsgiver. Alternativt kan man levere attester som bekrefter at gitt informasjon stemmer med faktisk erfaring.
Det er ikke behov for at søkeren har erfaring innen alle områder.

Sjekklisten er utformet for å fange opp de vanligste arkitektrollene, både i privat og offentlig virksomhet: byggprosjektering, søknadsproduksjon og byggesaksbehandling. Samlet erfaring vil være en kombinasjon av disse rollene.

Det gjøres en skjønnsmessig evaluering av søkerens erfaring, og i hvilken grad den kvalifiserer som arkitektpraksis. Hensikten med sjekklisten er å gi et bedre innblikk i søkerens erfaring enn bare det som fremgår ved dokumentasjon av prosjektene (tegninger, bilder osv.)

Du får faktura hvert kvartal. Innbetalt kontingent til NAL er fradragsberettiget. Dette gjelder kun for dem med skattepliktig inntekt. Beløpet for fradrag må du selv føre opp i skattemeldingen.

Prisene for medlemskap (2024) er:

Studentmedlemskap

Kontingent: 1010 kroner per år

Ordinært medlemskap

Kontingent: 6190 kroner per år
Lokalforeningskontingent kommer i tillegg.

Nye medlemmer betaler en innmeldingsavgift (engangsavgift) på 200 kroner til NALs driftsfond. Dette gjelder også ved overgang fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap.

I de tre første årene etter fullført mastergrad innvilges en trinnvis reduksjon i kontingenten til NAL og lokalforeningen (regnet ut fra eksamensår). Reduksjonen utgjør henholdsvis 75, 50 og 25 prosent.

Pensjonistmedlemskap

Kontingent: 2 100 kroner per år
Pensjonistmedlemskap får du automatisk fra fylte 67 år.

 

"Arkitekt" er ingen beskyttet tittel i Norge. Den kan dermed fritt brukes av alle, uten at det kan sies å være ulovlig. Bruker du MNAL i tilknytning til din arkitekttittel viser det at du har godkjent fagutdanning.

MNAL ble patentert og beskyttet som fellesmerke 20.6.2017. Kun ordinære medlemmer i Norske arkitekters landsforbund har rett til å bruke denne tittelen. Det viser at du har utdannelsen master i arkitektur eller sivilarkitekt (tidligere). Medlemskap kan også gis til personer som kan dokumentere at de har ervervet seg tilsvarende kvalifikasjoner på annen måte enn disse utdanningene.

Medlemsfordeler

Som medlem i Norske arkitekters landsforbund får du en rekke medlemsfordeler.

Som medlem i NAL får du blant annet rabatter på våre kurs og en rekke tjenester, du får gode lån- og forsikringstilbud og mottar tidsskriftene våre.

Velg hva du ønsker å motta informasjon om