NAL-kurs
14. september 2023

Miljøestetikk: Landskaps- og arkitekturforståelse

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
500 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
500 kr


Gode samtaler og et klart språk er avgjørende for å ivareta kvalitet i våre bygde og naturlige miljøer. Hva mener vi med ‘kvalitet’ i denne sammenhengen?


Plan- og bygningsloven slår fast at hensynet til «estetisk utforming av omgivelsene» skal ivaretas i planlegging og kravene som stilles til bygg og anlegg. I denne prosessen skal det være medvirkning, og derfor er det ikke opp til en enkelt aktør alene å avgjøre hvordan dette hensynet skal ivaretas. Kravet om medvirkning gir en mulighet for alle til å påvirke hvordan vårt livsmiljø utvikler seg.

Arkitekturopprøret har vist at mange føler at hensynet til «estetisk utforming» ikke har blitt godt nok ivaretatt. Oppmerksomheten om dette har satt problemstillingen på den politiske dagsorden, men ikke ført til en spesielt konstruktiv offentlig samtale.

Vi trenger de gode samtalene for å muliggjøre reell medvirkning og sikre demokratisk legitimitet til politiske vedtak og kvalitetskrav. For å bidra til dette vil NAL arrangere en serie seminarer som knytter sammen relevante perspektiver på tvers av sektorer og faglige tradisjoner.

Dette er et akademisk orientert heldagsseminar med bidrag fra ulike teori- og praksisfelt som på hver sin måte representerer verdifulle tilnærminger til estetisk erfaring.
Formålet er å stimulere til faglig refleksjon og gode offentlig samtaler om arkitektur, landskap og stedsutvikling.  
Målgruppen for seminaret er arkitekter, arealplanleggere og andre som vil ta del i samtaler om kvalitet i naturlige- og bygde miljøer. 

Ordliste:
Miljø: En helhet av ting, egenskaper og vilkår som vi kan leve oss inn i og oppleve oss som en del av.

Estetikk: En filosofisk disiplin etablert under opplysningstiden som tar for seg spørsmål og vurderinger knyttet til den sanselige erfaring og forestillingsevne. 

Miljøestetikk: En nyere gren av estetikken som tar for seg ulike måter å forstå og verdsette bygde og naturlige miljøer.  

Dette kurset er et opptak fra 14. september 2023.

P R O G R A M :

 

09.00 Velkommen, NALs fagavedeling

Estetisk erfaring og verdsettelse av bygde og naturlige miljøer
Bård Sødal Grasbekk, landskapsarkitekt MNLA og leder av Bylivsenteret

Bård skrev masteroppgave om miljøestetikk med tittelen Spiselige landskap - forslag til hvordan økologisk estetikk kan forsvare økologisk hensynsfull landskapsarkitektur. Bård har flere års erfaring med by- og arealplanlegging og konsulentvirksomhet knyttet til bærekraftig omstilling og samfunnsinnovasjon. Han har et tydelig kvalitetsfokus og en sterk interesse for hvordan god arkitektur kan bidra til trivsel og bedre folkehelse.

09.15 Bolk 1: erfaring og preferanser

09.20 Kritisk perspektiv på teknologi i arkitekturforståelsen
Kai Reaver, arkitekt MNAL og fagsjef i NAL

Kai har nylig levert sitt doktorgradsarbeid ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) på tvers av arkitektur, interaksjonsdesign og urbanisme. Han har lenge vært tilknyttet NAL som fagrådgiver, og har jobbet som prosjekterende arkitekt i Snøhetta, i egen bedrift, og er engasjert i den offentlige samtalen om arkitektur og byutvikling.

10.00 Miljøpsykologisk inngang til estetiske preferanser og evidensbasert design
Åshild Lappegard Hauge har Ph.D. i miljøpsykologi fra NTNU 2009. Tidligere har hun  jobbet 10 år i SINTEF, hovedsakelig med prosjekter finansiert av Forskningsrådet om bygg og miljø. Hun har også jobbet tre år på Høgskolen i Innlandet med forskning og undervisning i miljøpsykologi.
Nå jobber hun som førsteamanuensis i kvalitativ metode på Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun deltar i forskningsprosjekter innen miljøpsykologi med fokus på: 1) omgivelsene og arkitekturens betydning for livskvalitet, selvrespekt og mestring; spesielt for sårbare grupper. 2) beslutningsprosesser for energieffektivisering og klimatilpasning.

11.10 Bolk 2: å skrive om arkitektur

11.15 Om kurset Arkitekturforståelse – og formidling av skrivekompetanse
Gro Lauvland. Ph.D. i arkitektur. Førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Gro gikk ut fra AHO høsten 1988, og deretter hospiterte hun ett år ved Statens kunstakademi. Etter å ha tatt en master i urbanisme ved AHO i 2003, skrev hun Ph.D.-avhandlingen Verk og vilkår, Christian Norberg-Schulz´ stedsteori i et arkitekturfilosofisk perspektiv (2007). Ph.D.-arbeidet ble videreført da hun som postdoktor ved NTNU fordypet seg i temaet arkitekturkritikk. I tillegg til å arbeide som arkitekt og faglitterær forfatter, er hun i dag førsteamanuensis ved NTNU, der hun underviser masterstudenter i arkitektur. Gro er medlem av Norske arkitekters landsforbund og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Les Gros essay Forskyvning av horisonter.

11.55 Å skrive om hus
Gaute Brochmann, arkitekt MNAL og redaktør i tidsskriftet Arkitektur

Gaute har tidligere arbeidet i Mad arkitekter og som redaktør for blant annet Arkitektnytt og Billedkunst. Han er fast skribent i Morgenbladet, og har tidligere skrevet for Dagens Næringsliv og en rekke andre publikasjoner. Seneste bok: Skolevegringsmysteriet med Ole Jacob Madsen (Cappelen, 2022)

12.50 Lunsj

13.30 Lydperformance
Gisle Nataas, arkitekt MNAL og lydkunstner

Gjennom prosjektet «Lyden av arkitektur» beskriver Nataas arkitekturverk gjennom dens lyd. Nataas har jobbet med å utvikle prosjektet «Arkitektur som instrument/Lyden av arkitektur» siden 2016 og har stilt ut lydinstallasjoner og hatt live lydperformance med prosjektet både i Norge og utlandet. I tillegg til lydinstallasjonener gjør Nataas lydperformance hvor feltopptak fra utvalgt arkitektur live samples og improviseres med.

13.50 Bolk 3: helhet og stedfølelse i landskapet

13.55 Hvordan kan landskap danne grunnlag for verdivalg i dagens planlegging?
Marius Fiskevold. Ph.D. i landskapsarkitektur, førsteamanuens ved Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU og seniorrådgiver i Norconsult.

Marius er utdannet landskapskapsarkitekt ved NLH og har en Ph.D. med tittelen Veien som vilje og forestilling: analysemetoder for landskap og estetisk erfaring fra samme institusjon. Han underviser i emnet landskapsforståelse ved NMBU og er landskapsplanlegger i Norconsult. Marius har skrevet flere artikler om hvordan landskapsverdier forstås og forvaltes i dagens samfunn. I tillegg har han bidratt til metodeutvikling med tanke på å vurdere flerfaglige landskapsverdier i offentlige beslutningsprosesser.


14.45 Om landskapsanalyse som grunnlag for parker, interpretasjon og medvirkning
Kristian Bjørnstad. Samfunnsviter og daglig leder i Norske parker
 
Kristian har vært sentral i utviklingen av regionalparker i Norge og i etableringen av Norske Parker. Kristian oppdaget mangfoldet av parker og UNESCO-områder som student i Europa og deltar nå i Europarc Federations forum for natur, regional- og landskapsparker. Han er samfunnsviter fra universitetene i Bergen og Lund, med spesialisering på forholdet mellom natur og mennesker. I tillegg er han pedagog og sertifisert kursholder innenfor natur- og kulturveiledning.

15.40 Oppsummering og refleksjoner i plenum

 

16.00 Slutt

Foto: Ona fyr. Frode Inge Helland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.