Fagdag
02. desember 2021

Arkitektenes fagdag: Økonomisk bærekraft

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
2900 kr
Student-/pensjonistmedlem
1000 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Lær mer om hvordan du som leder, arkitekt, rådgiver eller utbygger kan bidra til bærekraftmålene, og samtidig skape et solid økonomisk fundament. 

Hva betyr økonomisk bærekraft for utviklingen av det bygde miljø? Hvordan skal vi forholde oss til det grønne skiftet og samtidig få virksomheter til å fungere og prosjektene til å være lønnsomme?

Lær om viktige begreper som sirkulærøkonomi og smultringøkonomi, om det å ta risiko og å drive innovasjon, omdømmebygging og utvikling av arkitekturen med nye prinsipper i bunnen. 

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn på en måte som er forenelig med et bærekraftig samfunn (FN.no).

Del 1: Økonomisk bærekraft i arkitektur- og byggebransjen
Hvordan henger økonomi og bærekraft sammen?  Hvor må vi endre oss?

Anne Solgaard, Grønn Byggallianse 
Leder for kompetanseheving hos Grønn Byggallianse. 
EUs Green Deal og taksonomi for bærekraftig finansieringer – hva betyr dette for arkitektene?

I European Green Deal gjør EU-kommisjonen sirkulærøkonomi til selve grunnsteinen i sin økonomiske politikk. Hvordan påvirker dette prosessene og arkitekturen, hva kan vi vente av endringer og hvilke muligheter må vi gripe? Vi får også en introduksjon til EUs taksonomi og hva dette kan bety for arkitekter fremover. Grønn Byggallianse har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. De er del av og samarbeider tett med World Green Building Council (WGBC) om praktiske og politiske tilnærminger for å optimalisere ressursbruk i sektoren.  

Marie Storli, Rethinking economics Norge
Samfunnsøkonom og Leder i Rethinking Economics Norge 
Fra smultring til sirkulær økonomi

Sirkulærøkonomi, smultringøkonomi og delingsøkonomi hører vi stadig om, men hva ligger i disse begrepene? Kan teorien om økologisk økonomi, der økonomien opererer innenfor økologiens grense, være veien fremover? Hvordan skal vi designe og utvikle de bygde omgivelser dersom vi går ut fra at økonomisk aktivitet er bundet av absolutte ressursbegrensninger? 

Utgår på grunn av sykdom:
Henning Sunde, Rodeo

Arkitekt og medstifter hos Rodeo. 
Den enes brød

Hva er smultringøkonomi i praksis? Rodeo har en tverrfaglig samarbeidstilnærming og ønsker å skape grundige og helhetlige løsninger på designutfordringer.  Rodeo arkitekter jobber sammen med utbygger HAV eiendom om å utvikle Grønlikaia i Oslo. Det er bestemt at smultringøkonomi skal ligge til grunn, men hva har denne økonomiske modellen å si for byutvikling og prosessene? Hva er erfaringene så langt, og hvilke endringer må vi innstille oss på for å oppnå mer bærekraftige utbyggingsmåter? 

Del 2: Er økonomisk vekst forenelig med bærekraft?
Navigering mellom økonomisk lønnsomhet og bærekraft

Kjell Kvarekvål, JM Norge  
Direktør for kommunikasjon og Samfunnskontakt, JM
Arkitektene må prioritere skarpere for å bidra til bedre løsninger

Hva trenger arkitekter å forstå fra utbyggerperspektivet? Hvordan få til mer bærekraftig boligutvikling?  Både Arkitekturopprøret og bærekraftsmålene er med på å gi føringer for arkitekter og utviklere, men hvordan skal vi samhandle for å skape gode boliger og boområder? Vi utfordrer JM til å si noe om arkitektenes rolle i dette. 

Pål S-N Reksten, Holon arkitekter
Arkitekt og daglig leder, Holon arkitekter. 
Flokehyttene

Hvordan kan vi som arkitekter bli bedre til å planlegge for økt turisme og tilgang til naturen, på naturens premisser? I prosjektet Flokehyttene, har Holon arkitektur, jobbet med tilrettelegging for besøk i en sårbar natur. I det unike knauslandskapet er hyttene plassert slik at de ikke setter varige spor i landskapet, og det er hverken sprengt, fylt, gravt eller planert.

Samtale 30 min: Kjell Kvarekvål (JM), Anne Solgaard (Grønn byggallianse), Guro Hauge (ZERO), Marie Storli (Rethinking Economics Norge).

Del 3: Hvordan kan bærekraft være lønnsomt?
Fremtidens lønnsomme vei for en bærekraftig byggebransje. 

Knut Ramstad, Nordic office of Architecture
Arkitekt og teknologileder i Nordic — Office of Architecture, professor NTNU
Arkitekter og FOU i den grønne omstillingen

Det pågår for tiden en rekke store tverrfaglige FOU-initiativer for å trekke bygg og anleggsnæringen i en mer bærekraftig retning. Dette har resultert i brede samarbeidsprosjekter mellom blant annet forskningsinstitusjoner, industri og rådgivere. Nye finansieringsmodeller gjør at også arkitekter bør vurdere å engasjere seg i disse innovasjonsløpene. Forskning innenfor bærekraft har både en etisk, kompetansemessig og faglig dimensjon, men i tillegg kan disse prosjektene også åpne opp for interessante forretningsmessige muligheter. Nordic — Office of Architecture er nå engasjert i to store forskningsprosjekter innen materialteknologi, støttet av henholdsvis Norsk forskningsråd og Innovasjon Norge. I disse prosjektene, kalt Dare2C og AluGreen, inngår Nordic i konsortier med sterke industripartnere som Hydro, Norcem og SINTEF. Nordic vil forklare hvilke fordeler de ser i å inngå i slike samarbeidsprosjekter og belyse hvordan de mener arkitekter kan være sentrale bidragsytere i utviklingen av nye løsninger.

Mads Bruun Høy, Æra. 
Medstifter og business director i innovasjonsselskapet Æra.
Fra egosystem til økosystem

Hvordan tørre å satse på nye bærekraftige forretningsmodeller? Mads jobber med strategisk innovasjon, blant annet gjennom innovasjonsprogrammet Floke. Der samles aktører på tvers av sektorer og selskaper til åpne innovasjonsprosjekter, som gjennom samarbeid skal gjøre dagens samfunnsutfordringer om til morgendagens innovasjonsmuligheter. I Byggfloke 1.0 tok de for seg hvordan byggebransjen kan bli en del av sirkulærøkonomien.

Belinda Berglund, Hydro,
Key account manager, Hydro Building Systems
Hvordan kan aluminium bidra i en sirkulær økonomi

De siste årene har det vært økt fokus på bærekraftige produkter og miljøkrav som stiller krav til resirkulert innhold og CO2-utslipp i produksjonen. Hvordan kan aluminium bidra i det grønne skiftet? Vi vet at produksjon av materialer har vesentlige klimagassutslipp, derfor er det viktig å velge materialer som varer lenge og kan resirkuleres i henhold til nye krav fra EUs taksonomi. Vi vet at aluminium er svært energiintensivt i produksjon, derfor betyr det noe hvor og hvordan aluminium er produsert. 

Guro Hauge, ZERO. 
Statsviter, Fagansvarlig bygg og materialer i Zero 
Grønne løsninger vil gi grønne tall 

Vi skal gjennom en formidabel jobb for å nå klimamålene. For å nå Parisavtalen må arkitekter jobbe med klimagasskrav til nye og rehabiliterte bygg og med miljøsertifisering. Nye krav og endringer kommer til å komme raskere enn før, som blir krevende for byggebransjen. Hvordan skal vi som arkitekter og rådgivere drive frem klimavennlige løsninger, gå frem og hvor fort går utviklingen mot en helt ny måte å prosjektere på?  

ZERO jobber sammen med aktører i bygg- og anleggsnæringen for å realisere forbildeprosjekter som viser hva som er mulig å bygge og for å synliggjøre muligheter for å ta i bruk klimaeffektive materialer og løsninger. Guro Hauge vil fortelle hva rådgivere og arkitekter må forberede seg på!

Med forbehold om endringer i programmet.

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.