NAL-kurs
19. november 2019

Fortetting i knutepunkter

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
2340 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Hvordan bidra til effektiv arealutnyttelse og samtidig en utforming som styrker byens eller stedets urbane kvaliteter? Dette kurset handler om ulike fortettingsstrategier i nasjonale-, regionale- og lokale knutepunkter. En bærekraftig byutvikling forutsetter en fortetting ved knutepunkter som samtidig har god tilgjengelighet.

I urbane strøk innebærer dette en fortetting innenfor eksisterende byområder. Dette krever fokus på tilpasning og komplettering til eksisterende bebyggelse.

Fortetting knyttet til knutepunkter i mer rurale strøk vil ha andre utfordringer.

I begge tilfeller må en økt tetthet kombineres med høy kvalitet i utformingen av bebyggelse, byrom og utemiljø for å sikre trivelige bomiljøer med høy kvalitet som også åpner seg for integrasjon med resten av byen.

Samtidig vet vi at forskjellige områdetypologier har ulik fortettingskapasitet og ulike tetthetsintervaller krever svært forskjellige formsvar. Dette og andre aktuelle problemstillinger vil vi gå dypere inn i på kurset.

Målsetting med kurset:
Gi kursdeltakerne økt kjennskap til hvordan identifisere potensielle utviklingsarealer, kartlegge endringskapasitet og definere handlingsrom for ny utbygging.

Målgruppe:
Arealplanleggere, arkitekter, byingeniører.

OM NETTKURSET FORTETTING I KNUTEPUNKTER:
Nettkurset "Fortetting i knutepunkter" er et opptak av kurset som ble holdt 19. november 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

PROGRAM:

Ca 15 minutter
Fortetting og knutepunktsutvikling
Orientering om statlige føringer for fortetting.
v/ v/Magnar Danielsen, Fagdirektør Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ca 30 minutter
Bykvalitet ved fortetting og transformasjon
Hvordan oppnår vi god bykvalitet i knutepunktsutvikling? Prosesser og metoder ved fortetting og transformasjon. Presentasjon av ny veileder som er en oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt 2015).
v/ Carolin Melanie Grotle, senioringeniør,  Plan- og bygningsetaten

Ca 45 minutter
Kulturminner til begjær eller besvær
Hvilke premisser legger den historiske bebyggelsen for nye prosjekter? Muligheter og begrensninger
v/Leidulf Mydland, Avdelingsdirektør, Riksantikvaren

Ca 45 minutter
Gatestrukturen som premiss for fortetting
Gaten er nøkkelen til stedsidentitet og byutviklingen. Det er her opplevelsesverdiene i det offentlige rom utspiller seg. Gode gaterom er et resultat av samspillet mellom arealbruk, geometri og romlighet.
v/Knut Selberg, Sivilarkitekt Selberg Arkitekter

Ca 30 minutter
Bebyggelsesstruktur i tett by. Høyhus, lamell eller kvartal?
Fordeler og ulemper med de ulike bygningstypologiene. De ulike typologiene har ulike kvaliteter i seg selv og i sitt samspill med omgivelsene.
v/Knut Selberg, Sivilarkitekt Selberg Arkitekter

Ca 30 minutter
Spacemaker - presentasjon av verktøy
Verktøyet Spacemaker «system-maksimerer» bebyggelsesformen på den enkelte tomt utfra solforhold støy og andre parametere.
v/ Espen Philip Haugen, Arkitekt, Spacemaker

Ca 30 minutter
Gode uterom i prosjekter med høy tetthet 
Hvilke bebyggelsesformer er mest egnet til å skape gode byrom og utearealer med kvalitet i byen? 
v/Jon Guttu, Sivilarkitekt, tidligere forsker ved NIBR

Ca 1 time
Knutepunktutvikling i historiske byområder
Hvilke utfordringer står vi overfor ved fortetting i knutepunkter i den historiske byen. Presentasjon av ulike prosjekter i Oslo.
v/Hogne Langset, Avdelingsleder Byantikvaren

Ca 30 minutter
Fortettingsstrategier for Ås sentrum.
Hvordan går man frem som konsulent for å utvikle strategier for utbygging av inntil 5000 boliger innenfor et definert område samt anbefale fremtidig utnyttelse av ulike delområder?
v/Gunnar Berglund samfunnsgeograf Asplan Viak

Ca 30 minutter
Ås sentrum – planprogram og områderegulering
Hva skjer når fortettingsstrategiene fra konsulenten møter den politiske- og administrative virkelighet?
v/Magnus Ohren, prosjektleder for sentrumsutviklingen Ås kommune

Illustrasjon: Majorstuen, Asplan Viak

 

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.