NAL-kurs
23. januar 2020
Påmeldingsfrist 20. april 2022

Aldersvennlig stedsutvikling

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
1800 kr
Student-/pensjonistmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Hvordan kan arkitekter og planleggere møte den demografiske utviklingen med flere eldre, flere små husholdninger og fare for ensomhet i ulike aldersgrupper, samtidig som kommuneøkonomien er presset? 

Inkluderende arkitektur, gode nærmiljø, alternative transportformer, nye boformer og møtesteder på tvers av generasjoner er avgjørende for å få til en aldersvennlig stedsutvikling. Hvordan kan arkitektur og planlegging bidra til et bedre og mer sosialt samfunn, hvor vi kan ha glede av hverandres ressurser i det daglige? 

NAL har, på oppdrag fra helsedirektoratet utviklet en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. I forbindelse med utarbeidelsen av håndboken så vi klarere at et aldersvennlig samfunn er et bærekraftig og godt samfunn for alle. En av de største feilene vi kan gjøre er å isolere ulike aldersgrupper fra hverandre.

I vår tradisjonelle familiestruktur, i den historiske storfamilien, var det et fint samspill mellom generasjonene, - hvor de sammen både maktet en arbeidskrevende produksjon og var i stand til å ta seg av mange barn. Vi tror ikke vi skal tilbake dit, men vi kan organisere oss slik at vi oppnår mange av de samme kvalitetene – på frivillig basis. 

På dette kurset vil vi gjennomgå og drøfte sentrale tema i håndboken og gå dypere inn i noen gode eksempler. Ta med deg dine egne erfaringer og delta aktivt i verkstedet som er en del av kurset.
Ikke alle har anledning til å reise til Oslo. Derfor strømmer vi kurset og legger ut oppgaver som kan drøftes lokalt. Når vi oppsummerer gruppearbeidene vil dere som følger med på strømmingen også kunne komme med kommentarer og innspill, over nettet. Velkommen til en nasjonal samtale om hvordan vi kan skape et bedre samfunn for alle – som samtidig er aldersvennlig.

Kurset er utviklet av NAL/BYLIVsenteret. Hovedforedragsholder på kurset er Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, fagansvarlig i Bylivsenteret.

Målsetting med kurset:
Økt kunnskap om hva som er avgjørende faktorer for å sikre en aldersvennlig stedsutvikling, og hvilke grep man kan gjøre innenfor sin sektor for å bidra til en positiv utvikling. På kurset vil vi presentere og drøfte en rekke gode eksempler hentet fra Norge. Siste halvdel av kurset er et verksted hvor man kan jobbe med lokale problemstillinger som deretter vil bli drøftet i plenum.

Målgruppe:
- Planleggere og arkitekter i offentlig og privat sektor. 
- Øvrige ansatte i offentlig og statlig sektor
- Politikere 
- Utbyggere.

OM NETTKURSET ALDERSVENNLIG STEDSUTVIKLING
Nettkurset "Aldersvennlig stedsutvikling" er et opptak av kurset som ble holdt 23. januar 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

PROGRAM
Ca 20 min
Introduksjon til tema på kurset
Hva er aldersvennlig stedsutvikling?
v/Øystein Bull-Hansen, sivilarkitekt MNAL, BYLIVsenteret/fagavdelingen NAL

Ca 15 min
Helhetlig arbeid med helseknutepunkt i Drammen
v/ Lutz Volke, arkitekt, Mad arkitekter

Ca 15 min
Fra spredt bygd til tett landsby i Iveland
v/Egil Mølland, tjenesteleder/kommunalsjef Iveland kommune

Ca 45 min
Hvordan utvikle og styrke nærmiljøet ved hjelp av kommunale funksjoner
Enkle grep for medvirkning, og utdypende om inkluderende arkitektur som metode og hvordan kommunale bygg tjenester kan danne kjernen i attraktivt nærmiljø.
v/ Øystein Bull-Hansen

Ca 15 min
Tangenten kommunesenter samler hele lokalsamfunnet
Mille Astrup Rønning, sivilarkitekt MNAL, avdelingsleder plan og miljø, Nesodden kommune

Ca 15 min
Ny Krohnborg - et levende bydelssenter
v/Vincent Mrimba, senterkoordinator Bergen kommune

Ca 20 min
Samtale med de to eksemplene
Samtalepartner Øystein Bull-Hansen

Ca 30 min
Kommunale virksomheters muligheter
Det bør være en viktig målsetting å utvikle kommunens ulike virksomhetsområder slik at de ikke bare fyller din primærfunksjon, men at de i tillegg bidrar til helhetlige aldersvennlig løsninger. Det vil bli presentert en rekke konkrete forslag og eksempler.
v/Øystein Bull-Hansen

Ca 25 min
Hvordan bruke plan- og bygningsloven som verktøy
Matnyttige tips og råd til arbeidet med kommuneplaner og reguleringsplaner, i tillegg til boligpolitiske virkemidler utover plan- og bygningsloven.
v/Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

Ca 15 min
Gruppearbeid
Oppgavene tilpasses deltakerne på kurset, inkludert de som følger det på strømming. Utgangspunktet er å jobbe med konkrete problemstillinger knyttet til den enkeltes arbeidsområde eller prosjekt.
Gruppearbeidet ledes av Øystein Bull-Hansen og Alf Waage

Ca 30 min
Diskusjon og gjennomgang av gruppearbeid i plenum
v/Øystein Bull-Hansen, Alf Waage og Gunnar Ridderström

 Kreditering: Martin Hvattum

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.