NAL-kurs
26. mai 2021

Hvordan nå opp i prekvalifiseringer

Digitalt
08:30-12:00
NAL
Medlem
1800 kr
Student-/pensjonistmedlem
1800 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Mange av dagens konkurranser gjennomføres som begrensede konkurranser. Det er mange som søker om å bli prekvalifisert og nåløyet er trangt. Det kreves mye egeninnsats og dokumentasjon for å lage en søknad, med begrensende muligheter å gjenbruke tidligere søknader. Fra byggherrens perspektiv er kvaliteten på søknadene svært varierende. Det er også et komplekst lovverk som styrer prekvalifiseringene.

Nettkurset "Hvordan nå opp i prekvalifiseringer" er et opptak av kurset som ble holdt 26. mai 2021 som et heldigitalt halvdags kurs. Total spilletid vil være anslagsvis 2,5 timer. Opptakene kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen eller dele det opp i flere fremvisninger. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Presentasjonene til hver enkelt foredragsholder ligger også nederst på siden.

Hva gjør at noen tegnestuer er bedre på prekvalifisering enn andre, og hva skal til for å levere profesjonelle søknader? Noen må også velge ut de som skal delta. Vi spør oss også om det er mulig å velge ut deltakere på en objektiv måte fra disse søknadene, og om prekvalifiseringene kan gjøres mindre tidkrevende og mer forutsigbare.

Vi drøfter følgende spørsmål nærmere:

Hva er de formelle kravene til en søknad? 
Hva forventes av en søknad? 
Hva skal til for å nå opp? 
Hvilke er de største fallgruvene når du skal kvalifisere deg?
Hvordan mener Statsbygg om søknader fra arkitektbedrifter?

Målsetting med kurset:
Kurset skal gir deg kunnskap om hvilke regler og prosesser som gjelder for kvalifiseringer til offentlige konkurranser. Det skal også gi en dypere og bredere forståelse av hva som er viktig hvis du skal kvalifisere deg eller skal utlyse en begrenset konkurranse der arkitekter skal delta.

Målgruppe:
Arkitekter som ønsker å kvalifisere seg til offentlige- og private konkurranser.
Byggherrer som skal gjennomføre begrensede konkurranser med prekvalifisering.

 

PROGRAM:

Introduksjon ved NAL
v/Gisle Nataas, arkitekt MNAL og fagrådgiver i NAL

30 min
Kvalifisert, eller ikke kvalifisert – det er spørsmålet!
Temaet for innlegget er de rammer som gjelder for fastsettelse/evaluering av kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier (ved begrenset konkurranse), samt kravet til begrunnelse for hvorfor man ikke ble kvalifisert/utvalgt, samt krav om innsyn og klageadgang.
v/Advokat Trine Friberg – Wahl-Larsen Advokatfirma AS

30 min
Statsbygg om prekvalifiseringer: er søknader fra arkitekter gode?
Om Statsbyggs tilnærming til kvalifiseringer og hva som er deres erfaringer med søknader fra arkitekter. Hva er arkitekter gode til i sine søknader, og hva er de mindre gode til?
v/ Arkitekt Hedvig Witsø, arkitekt MNAL

30 min
Finnes det en god strategi for prekvalifisering?
Arkitema gjennom dialog til eksempler på prekvalifisering som de har lykkes med, både innenfor prekvalifiseringer til plan – og design og pris- og design. Hva er de viktigste momentene i en suksessfull søknad?
v/ Per- Olav Hagen, Forretningsområdesjef for Urban i Norge, og Astrid Charlotte Seeberg, Forretningsområdesjef for Undervisning

30 min
PREKVALIFISERING ; hvorfor gjøre det så omfattende når det kan gjøres så enkelt!
To arkitekter reflekterer og samtaler om en ønsket utvikling av prekvalifiseringer og fra mange timers evalueringer av søknader. 
Hvorfor er dette så komplekst og hvordan kan det gjøres enklere?
v/ Henriette Salvesen, Arkitekt MNAL, DIVA Arkitekter og Jan Støring Arkitekt MNAL JST Arkitekter


Avslutning
 

v/Måns Davidson, arkitekt MNAL og fagrådgiver i NAL

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

Illustrasjon: «Nypappen» Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects ApS, Dronninga landskap AS - Petersontomten, Sarpsborg

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.