NAL-kurs
20. mai 2021

Klimaløsninger for kommunene

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
3450 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Naturhendelser som flom, skred og havnivåstigning krever tiltak på flere områder. Hvordan kan norske kommuner planlegge for å sikre landskap og bygninger i kritiske situasjoner?

Dette kurset er et opptak fra torsdag 20. mai 2021

Formål: Kurset gir innblikk i hvordan kommuner kan forberede seg på, planlegge og designe for naturhendelser som knyttes til klimaendringer. Kurset vil også gi større innsikt i lovverk og virkemidler og vise relevante og gode løsninger.

Bakgrunn: Norske kommuner har ulike utfordringer knyttet til naturhendelser. I noen kommuner er det kvikkleireskred som er den største faren, i andre kommuner er det ras, snøskred eller sørpeskred. For kommuner med bebyggelse ned mot sjøkanten kan havnivåstigning og springflo være en trussel. I mange elver og vassdrag ser det ut til å være en økende fare for flom og på grunn av styrtregn er tett bebygde områder mer utsatt for overvannsproblematikk.

Kartverket og NVE og (DSB) har både gode kartverktøy og veiledere som kan være til hjelp for å avdekke fare i ulike områder, og kommunene kan sørge for å kartlegge utsatt områder i forbindelse med kommune- og reguleringsplanarbeid. Ved konkrete byggetiltak må man alltid sørge for å undersøke forholdene på byggetomten grundig før man setter i gang med planlegging av ny bebyggelse.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte.

RIF, NITO og Tekna får medlemspris som MNAL. Tekna og NITO studenter får student rabatt.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Elin Enlid i Civitas. Støttet av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Formål med kurset: Lære om samfunnskritiske områder knyttet til «naturhendelser». Hvordan forberede seg, - og planlegge og designe for hendelser som knyttes til klimaendringer, som flom, havnivåstigning, skred mm. Gi større innsikt i lovverk og virkemidler og lære av eksempler på gode løsninger.

Velkommen 

(20 min) 
Introduksjon til tema for dagen
v/Elin Enlid, Sivilingeniør, AS Civitas

(30 min)
Utfordringer og beredskap i kommunene – situasjonen i dag 
Eksempel Vestlandskommuner. Hvordan jobbes det, er det flere og større utfordringer nå enn tidligere med ras, skred osv?
v/ Anne Catherine Fasmer Eide, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Vestland

(30 min)
Forebygge eller reparere, og hvordan forholde seg til planlegging under usikkerhet
Hvordan vurdere forebygging opp mot det å reparere, og hvordan forholde seg til den tidvis store usikkerheten i arbeidet med klimatilpasning? Et forslag til veikart for planlegging under usikkerhet presenteres belyst med ulike praktiske eksempler på faktiske naturskadehendelser og gjennomførte tilpasningstiltak.
v/ Carlo Aall, forsker og professor, Vestlandsforskning og Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt)

(30 min)
Kommuneplan og kommune ROS
Hvordan jobber man med disse planene? Hva må kommunen kartlegge? Hvilke utredninger og kunnskap hentes inn? Bruker en egen kompetanse eller eksterne konsulenter. Hvilket detaljeringsnivå legger man seg på? I hvilken grad overlater man til detaljplanen å gjøre undersøkelser?
v/ Fredrik Arnesen, seniorrådgiver, Statsforvalteren Vestland

(30 min)
ROS – analyser i reguleringsplan
Prosess og eksempler (Billingstad)
Forholdet mellom de ulike plannivåene
Hvordan ROS - analyser er tatt inn i bestemmelser
v/ Elin Enlid, Sivilingeniør, AS Civitas

(30 min)
Regelverk i arealplan – når kan vi være trygge?
Stabilitetsvurdering i eksisterende og ny bebyggelse 
v/ Odd Arne Fauskerud Multiconsult, Oslo

(30 min)
Skredkartlegging i forbindelse med plan- og byggesaker 
v/ Gudrun Holm, geolog, fagleder byggesak i Molde kommune

(30 min)
Prognoser og strategier for overvannshåndtering 
Eksempler på løsninger, metodikk, hva må du finne ut om kommunen din?
som både har erfaring med å lage overvannsplaner for kommuner og erfaring med prosjektering.
En kommune med gode rutiner, hvordan jobber de
v/ Trond Vestjord, sivilingeniør, Norconsult, Tromsø

(30 min)
Elveflom og havnivåstigning
Flomanalyser, utvikling av kartgrunnlag med tanke på planlegging av bebyggelse
Eksempler på analyser, prosess og eksempler
v/ Jon Olav Stranden, Norconsult

(20 min)
NVEs veileder for sikkerhet mot flom
Ny veileder som er til høring.
v/ Camilla Meidell Roald, NVE

Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

 

Kreditering: Stormen Elsa herjer i Bergen, februar 2020. Robin Strand/Norphoto AS

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.