Fagdag
19. mars 2021

Arkitektenes fagdag: Klima

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
2900 kr
Student-/pensjonistmedlem
1000 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Arkitektenes fagdag: klima er den første av fire digitale fagdager om bærekraft som arrangeres av Norske arkitekters landsforbund i 2021. Vi byr på inspirerende løsninger og nyskapende prosjekter, fortellinger om motstand og suksess, og et kritisk blikk på arkitekturen og prosessene som er i endring. 

På denne fagdagen får vi flere konkrete og konsise innlegg som skal vise ulike strategier for hvordan arkitekter, rådgivere og byggherrer kan skape ambisiøse resultater på klimaets, miljøets og fellesskapets vegne.

Når klima er tema, vil vi først og fremst få en oversikt over de ulike måtene vi kan bygge for å redusere klimagassutslipp. En rekke kortere innlegg gir et innblikk i inspirerende løsninger og nyskapende prosjekter.

Arkitektenes fagdag: klima er delt i tre:

Del 1: Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency er signert av et hundretalls arkitektkontorer i Norge. Ved å signere, forplikter man seg til å samarbeide med oppdragsgivere om et paradigmeskifte for å redde klima og biomangfold. Her presenterer tre kontorer sine klimaambisjoner i praksis.

Del 2: Tverrfaglighet er helt avgjørende for å nå ambisiøse mål! Det er stadig flere byggherrer som ønsker å gå foran, som er villig til å sette av ressurser og forplikte seg til høye bærekraftsmål. De forventer på sin side å finne arkitekter og rådgivere med oppdatert kunnskap og endringsvilje. Vi blir introdusert til to av de mest ambisiøse prosjektene i Norge - det ene på energibruk og det andre innen sirkulærøkonomi, og vi får høre hva byggherrer og rådgivere vektlegger i klimaarbeidet, og om hvorfor helt nye samarbeidsmodeller er avgjørende.

Del 3: Til slutt får vi en kort oppsummering av hvilke endringer vi ser komme. erfaringer fra de fremste forbildeprosjektene og veien videre, vi får høre om arkitekturvern som klimatiltak, hva de får til i England og hvordan et lite arkitektkontor har ambisjoner om å ta ansvar som formgivere.

Målgruppe: Arkitekter, rådgivere, utbyggere og studenter.

 

OM NETTKURSET ARKITEKTENES FAGDAG: KLIMA
Foredragene til nettkurset "Arkitektenes fagdag: klima" gjøres 18. mars 2021, og blir tilgjengelig som et heldigitalt heldags kurs 19. mars. Total spilletid vil være anslagsvis 4,5 timer. Opptakene kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

(ca 10 min)
Innledning 
v/Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i NAL

Del 1: Om å signere Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency og sette dette ut i praksis.

(ca 20 min) 
Klimaambisjoner i praksis – historien om Sara
White begrunner sitt engasjement rundt Architects Declare, og visjonen om at all deres arkitektur skal være klimanøytral innen 2030. I presentasjonen forteller de om strategien for å oppnå denne ambisjonen og historien om Sara kulturhus. 
v/ Sofie Bentzen, arkitekt og daglig leder i White

(ca 15 min)
Bioklimatisk trearkitektur 
Oslotre forteller om hvorfor de har signert Architects Declare, hvordan de jobber med klimaambisjoner, og så presenterer de et demonterbart kontorbygg i tre på Hasle Linje. 
v/Jørgen Tycho, arkitekt og grunnlegger av Oslotre

(ca 10 min)
Mission Impossible 
Edit ble etablert som et svar på mangelen på tverrfaglige visjoner og arbeidsmetoder i bransjen – som igjen har skapt et behov for nytenkning om hvordan vi kan leve uten å miste mer natur. Presentasjonen vil fokusere på kontorets mission og hvordan det har spilt en viktig rolle for et Wildcard-kontor som samarbeider med flere kontorer. 
v/Linn Runeson, arkitekt, urbanist og grunnlegger av Edit Atelier

(ca 15 min) 
Våler skole - Norges desidert mest kortreiste materialer
Våler skole, aktivitetshus og bibliotek er 100% miljøfokusert. Våler Kommune satte seg et mål om at både råstoffet som benyttes skal være lokalt fra området, bearbeidelsen av trelast skal skje i nærområdet og de skal benytte lokale entreprenører i bygging. Hva ble resultatet av dette? 
v/ Winfried Schaal, produktsjef, Moelven Wood Prosjekt AS

Del 2: Hvorfor tverrfaglighet er så viktig for å nå ambisiøse mål


(ca 20 min)
Byggherreperspektivet. Tverrfaglighet og ambisjon 
Entra har vært byggherrer i ambisiøse klimaprosjekter med ulik strategi: flere Powerhouse og sirkulærbygg. Hva er deres viktigste strategier for å kutte klimagasser, hva forventer Entra av arkitekter og rådgivere, og hvorfor ønsker Entra å være ambisiøse? 
v/Per Ola Ulseth, Sivilingeniør og direktør for prosjektutvikling i Entra

(ca 20 min)
Ingeniørperspektivet. Nøkkelfaktorer for å lykkes 
Hvordan bør arkitekter og ingeniører jobbe sammen? Vi får vite mer om hvilke faktorer som må til for å lykkes i å kutte utslipp. Kanskje er ikke svaret ny teknologi, men heller ny tenkning, ambisjon, forpliktelse til målet, villighet til å ta risiko, tverrfaglig samarbeid og mot. 
v/Bjørn Jenssen, sivilingeniør PhD og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk

(ca 20 min)
Om å redde verden gjennom gjenbruk 
Mad står bak det ambisiøse gjenbruksprosjektet KA13 i Oslo. Hva er deres fem viktigste erfaringer fra sirkulærbygg, og hvordan kan gjenbruk være en god strategi? Hva kreves av arkitektene og hvilke type samarbeid er nødvendig? 
v/ Åshild Wangensteen Bjørvik, arkitekt, partner og daglig leder i Mad 

(ca 20 min)
Powerhouse Telemark – Norges nyeste og mest ambisiøse klimabygg 
Hva er de viktigste læringspunktene fra Powerhouse-byggene? Hvordan har man jobbet med Powerhouse Telemark for å eliminere behov for varme, kjøling og ventilasjon? Powerhouse regner også energien til alle materialene som benyttes, og energien for drift er fornybar. Hva betyr dette for arkitekturen, de teknologiske løsningene og prosessene? Denne presentasjonen tar for seg hva som må til for å skape bygg som produserer mer energi enn de bruker over livssyklusen. 
v/ Tonje Verdal Frydenlund, direktør for forretningsutvikling og senior landskapsarkitekt i Snøhetta

(ca 25 min)
Samtale/debatt mellom innledere
v/Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i NAL

Del 3: Hvor går veien videre? Potensiale til å redusere klimafotavtrykket


(ca 10 min)
Kort om politiske føringer og krav 
v/Camilla Moneta, arkitekt MNAL og fagsjef i NAL 

(ca 20 min)
Ambisjoner om ansvar 
Hvordan kan et mindre kontor ta klimaansvar og samtidig være ambisiøse formgivere? Hva er kravene i England når det gjelder klimagassreduksjon? Et profilert kontor i London presenterer sin kortversjon av muligheter, utfordringer og løsninger. 
v/Siri Zanelli, arkitekt og grunnlegger Collective works

(ca 20 min)
Sirkulært arkitekturvern
Om prinsippene bak sirkulært arkitekturvern, og en kort innføring i den viktige rapporten som Riksantikvaren nylig kom ut med, der rehabilitering av eksisterende bygg kommer ut svært klimavennlig. Er det ikke da et paradoks at det rives så mange bygg statlig og kommunalt? Presentasjonen setter et kritisk blikk på utfordringene vi står overfor, og på hvilke løsninger som løftes fram.
v/ Ola H. Fjeldheim, Generalsekretær, Fortidsminneforeningen

(ca 15v min)
Viktigste læring for byggebransjen, og hvor går veien videre? 
Hva er rådene til arkitekter, byggherrer, ingeniører og forvaltere av kommuneplaner som ønsker å bygge klimasmart? Hvordan skal vi nå klimamål raskt nok? Det kan være krevende å bygge med store utslippsreduksjoner, men FutureBuilt har bidratt til at mange har klart det. Pilotprosjekter er en effektiv læringsarena for de involverte, men hvordan kan andre dra nytte av det? Hva er frempeket for byggebransjen? 
v/Stein Stoknes, arkitekt og faglig leder i FutureBuilt


(Ca 5 min)
Avslutningskommentar
v/Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i NAL

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.