NAL-kurs
23. mars 2022

Muligheter med geodata- og kartverktøy

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3450 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

For å bidra til bærekraftig utvikling er det nødvendig ha tilgang til, og kunnskap om, geodata og ulike kartverktøy. Hvor kan du hente relevant informasjon og kompetanse, og hvordan kan dataene brukes for å minske miljøavtrykket og forsterke bærekraften i prosjektene?

 

Hvilke muligheter ligger i å bruke geodata og kartverktøy, og hvordan kan disse bidra til styrke planlegging og prosjektutvikling? Bedre og mer effektiv utnyttelse av mulighetene i ulike verktøy kan bidra til bærekraftig utvikling og til å skape verdier i din kommune. For å skape større verdier i prosjektene og omgivelsene kreves det evne til å forstå helheter, og å se hvilke forhold både på overordna og detaljert nivå som har betydning i et bærekraftperspektiv. Kurset er et opptak fra 23. mars 2022. 

Les intervju med Andreas Fadum Haugstad om kurset.

Geografiske informasjonssystemer i utforming av planer og byggeprosjekter kan bidra til å skape mer bærekraftige løsninger og økt verdiskaping. Bygging og drift av infrastruktur og bygninger utgjør en vesentlig del av klimautslippene i Norge. Selv om oppgradering og gjenbruk av infrastruktur og bebyggelse er viktig for å få ned klimaavtrykket, vil det fortsatt være behov for å etablere nye anlegg. For å redusere klimabelastningen er det derfor behov for nye og bedre arbeidsmetoder både knyttet til prinsipper for utforming og for vurdering av konsekvenser.

Bevisst og effektiv bruk av dataene i Geonorge er vesentlig for å få til dette. Kurset vil være spisset mot tema som kan styrke bevisstheten om sammenhengen mellom planlegging og verdiskapning.

Kurset er støttet av KMD og utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderström ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Målsetting: Bidra til større bevissthet og kunnskap om å bruke kart og geodata verktøy for å optimalisere planlegging etter plan og bygningsloven (PBL) og prosjektutvikling på ulike plannivå og i ulik skala. Målet er at kurset skal bidra til å skape verdier i prosjekter og i kommuner.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte fra offentlig etater, konsulenter og rådgivere og interesseorganisasjoner.

Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Introduksjon til kurset 
Andreas Fadum Haugstad, Bykuben, Plan og bygningsetaten, Oslo kommune

(ca 15 min) 

Gjennomgang av program, presentasjon av deltagerne og case.

Gunnar Ridderström, sivilarkitekt, førsteamanuensis NMBU.

(Ca 30 min)
Om geografiske informasjonssystemer
Data (datatyper, sammenheng mellom grafisk elementer og tilknyttet informasjon, metadata m.m.), programvare, statlige strategier for bruk av GIS m.m. Data for ulike formål - type registreringer, presisjon m.m.
Gunnar Ridderström, sivilarkitekt, førsteamanuensis NMBU.

Spørsmål

(ca 20 min)
Hva, hvor, hvem og hvordan – hvordan finner vi frem i til geografiske data?
Geonorge og andre kilder til geografiske data presenteres.
Henrik Gulliksen Schüller, fagdirektør, kartverket

(ca 20 min)
Programvare og kompetanse - hva finns og hvilken funksjon har de ulike programmene
Gunnar Ridderström

(ca 20 min)
Øvelse – ta med egen PC – finne frem data selv.
Ta med eget case eller få en oppgave (eksempel bylandskap og bygd)
Bruke gratis GIS verktøy
Gunnar Ridderström

(ca 30. min)
Håndtering av data og analyser
Eksempler på hvordan man kan bruke gis å analysere geografiske data med fokus på bærekraft.
Margrete Kristiansen, leder opplæring, Geodata

Spørsmål og kommentarer

(ca 30 min)
Strategier for verdiskaping med GIS - Prinsipper og eksempler
Ulike måter å tilnærme seg økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping og bevaring av verdier gjennom økt samfunnssikkerhet og klimatilpassing
Gunnar Ridderström

(ca 20 min)
Diskusjon i grupper

(ca 15 min)
Anvendt bruk av GIS - Hvordan skape verdier med hjelp av geodata
Eksempler fra Oslo kommune, blant annet Oslotrær prosjektet. Hva kan man få til med hjelp av mer avanserte GIS verktøy
Stein Moen, enhetsleder, Geodataavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Spørsmål og kommentarer

(ca 20 min) 

Introduksjon til gruppearbeid
Gjennomgang av casene og strategier for analyser for verdiskaping og bærekraftArbeid i grupper eller enkeltvis med case. Gjennomgang i plenum

Oppsummering av dagen

 

Illustrasjon: Geodata Online    

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.