NAL-kurs
17. februar 2021

Landskapsforståelse og økologi

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
3450 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Verden gjennomgår et dramatisk tap av biologisk mangfold. Å møte denne utfordringen krever endringer i måten vi ivaretar økologiske verdier i prosjektene.

Naturverdier og miljøhensyn får i dag ofte mye fokus, både i offentlig diskurs og under planlegging eller prosjektering. Ambisiøse 3D-illustrasjoner viser fuktige regnbed på bakken og frodig vegetasjon på takflater. Allikevel forsvinner ofte naturverdiene underveis prosjekterings- eller byggefasen.

Natur må kanskje vike for hensyn som tekniske installasjoner, byggeplass drift, allergi og UU, lys og utsikt, utrykningskjøretøy og skjøtselsbudsjett. Planlegging og prosjektering blir stadig mer kompleks, med svært mange brikker som må på plass. Ingen kan lengre forventes å beherske alle aspekter ved arkitektur, og økt kompleksitet fører med seg økt individuell spesialisering. Kan økt spesialisering forenes med mer helhetlig planlegging? Er det mulig å ivareta hensyn for natur og menneskelige behov samtidig?

Dette kurset skal gi dypere innblikk i konkrete arbeidsmetoder og perspektiv ulike fagfelt kan bidra med. Vi skal blant annet se nøyere på:

  • Naturlige kvaliteter og hensyn du kanskje ikke har tenkt over.
  • Overraskende informasjon om landskapet som nå er fritt tilgjengelig gjennom offentlige karttjenester.
  • Hvordan ta plass på samfunnsagendaen, og få innflytelse på publikum og beslutningstagere.
  • Konkret hva som måtte til da et byggeprosjekt suksessfullt tok vare på naturlandskapets kvaliteter.
  • Hva er byggets reelle avtrykk er.


Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, saksbehandlere og andre interesserte.
Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Hanne Johnsrud og Adrian Lombardo fra LINK Arkitektur.


OM NETTKURSET LANDSKAPSFORSTÅELSE OG ØKOLOGI
Nettkurset "Landskapsforståelse og økologi" er et opptak av kurset som ble holdt 17. februar 2021 som et heldigitalt heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:


Ca 20 minutter
Landskapsforståelse og økologi, introduksjon
v/ Adrian Lombardo, landskapsarkitekt MNLA, LINK Arkitektur

Ca 45 minutter
1:1 Trees as companion species
v/Hanne Bat Finke, førsteamanuensis ved institutt for urbanisme og landskap ved AHO

Ca 45 minutter
Naturgrunnlaget - den økologiske sammenhengen
Fra grønt og klimavennlig til økologisk mangfoldig. Hvordan kunnskap om økologiske konsepter kan styrke nye prosjekter.
v/ Kari Anne Bråthen, planteøkolog, professor ved UiT og professor II ved AHO

Ca 35 minutter
Lese kart, forstå et landskap. Kartøvelse
Stadig mer data er tilgjengelig gjennom en rekke kartportaler. Hvilken informasjon ser ulike fagrådgivere etter?
v/ Adrian Lombardo og foredragsholdere

Ca 15 minutter
Felles diskusjon, Kartøvelse. Hva forteller kartet? Hvem ser hva?
v/Adrian Lombardo og foredragsholdere


Ca 45 minutter
Tverrfaglighet i analyse og planlegging
Landskapskonvensjonen som tverrfaglig verktøy i planlegging. Begreper og spilleregler. Konkrete eksempler fra de siste årenes samferdselsplanlegging.
v/Marius Fiskevold, landskapsarkitekt, PHD, MNLA, førsteamanuensis NMBU, Sweco

Ca 30 minutter
Demokratiske landskap – talsmann for naturen
De mest artsrike områdene i Norge, er også de områdene der flest folk vil bo. Dette er en av hovedgrunnene til at 9 av 10 arter på rødlista trues av arealendringer. Miljøorganisasjonen Sabima peker i sitt innlegg på politiske løsninger og grep arkitekter kan gjøre for å sikre mer naturmangfold i sine prosjekter.
v/ Fredrik Vikse, Politisk rådgiver, SABIMA

Ca 45 minutter
Inkorporering av naturverdier i byggeprosjekt - Hurum Helsehus
Betraktninger fra planlegging av prosjekt med natur- og landskapsverdier.
v/ Stefán Jón Ingólfsson, landskapsarkitekt MNLA, Link Arkitektur

Ca 50 minutter
Arkitekturens konsekvens – hermeneutisk landskapstilnærming
I en tid med stadig større press på sårbare landskap må vi utvikle bedre forståelse for hvilke sammenhenger prosjektene inngår i, og hvilke utilsiktede konsekvenser arkitekters arbeid kan ha for sosiale og naturlige økosystemer.
v/ Gisle Løkken, daglig leder 70°N arkitektur, stipendiat arkitektur og planlegging NTNU, president i NAL

 

Ill.: LINK Arkitektur 

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.