NAL mener
Publisert 11. januar 23
Av: Børge Sildnes

Innspill om framtidas kompetansebehov

Arkitektforbundet har sendt innspill til Kunnskapsdepartementet om framtidas behov for arkitekturkompetanse. Vi mener en styrking av denne kompetansen er avgjørende for at bygningsmassen i Norge skal bli mer bærekraftig.

Publisert 11.01.2023
Av: Børge Sildnes
Bilde av Kai Reaver
Kai Reaver. Foto: Norske arkitekters landsforbund

Regjeringen vil før påske 2023 legge fram en melding om framtidas kompetansebehov, med arbeidstittelen Utsynsmeldingen.

Målet for denne meldingen er å peke på de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover, og bidra til at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning.

– Norske arkitekters landsforbund sendte innspill til meldingen før jul. Der argumenterte vi for både en styrking av arkitektfaglig kompetanse gjennom investeringer i utdanning og kompetanseheving, samt en skjerping i kompetansekrav for å utføre arkitekturfaglige arbeider - i tråd med kompetansehevingen generelt. Vi støtter Teknas og Akademikernes innspill til meldingen om bedre dimensjonering av og mer fleksible systemer for etter- og videreutdanning, samt deres ønske om en kompetansepolitikk som støtter opp under det grønne skiftet, sier Kai Reaver i Arkitektforbundet.

– Vi mener at arkitekturkompetanse er helt avgjørende for Norge, både for at bygningsmassen skal møte klimaendringene på en bærekraftig måte og for å sikre kulturarv og kulturell mangfoldighet i et samfunn som raskt endrer seg.

I høringssvaret til Kunnskapsdepartementet skriver vi at arkitektur spiller en avgjørende rolle i å forme vår bygningsmasse, og dermed også vårt energiforbruk og karbonavtrykk. Dette er spesielt viktig i lys av den akutte klimakrisen vi står overfor, og det er derfor viktig at vi satser på bærekraftig arkitektur som en del av løsningen. Skal vi få på plass kompetansen som trengs for å utforme arkitektur på en bærekraftig måte, er det nødvendig med omfattende investeringer i disse fagområdene, både i forskning og utvikling, grunnfinansiering og til etter- og videreutdanning.

Les Arkitektforbundets innspill: