Bylivsenterets formål

Bylivsenteret har som formål å bistå små og mellomstore kommuner i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Senterets arbeid er koblet til FNs bærekraftmål, og metoder og arbeid skal fremme en bred og helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet med et likeverdig forhold mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Bylivsenteret mottar støtte over Statsbudsjettet og skal gi råd som er i tråd med statlige retningslinjer.

Hva kan vi bistå med?

Kommunene som henvender seg til Bylivsenteret skal få faglige råd og bistand i sine prosesser. Bylivsenteret gir faglige og strategiske råd i alle faser, fra overordnet planarbeid til gjennomføring. Vi ser på kommunen som den viktigste endringsagenten for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vår erfaring er at stedene som lykkes med sin stedsutvikling preges av politisk vilje, gode og realistiske visjoner, og et reelt samspill med befolkning og næringsliv.

Bylivsenteret legger stor vekt på arkitektur og byforming, og gir råd knyttet til fysiske omgivelser og arkitektonisk kvalitet. Vi har også fokus på gjennomføring og oppfølging for å frembringe konkrete resultater på god stedsutvikling. De første rådgivningstimene vil alltid være gratis. Etter dette avtales eventuell videre bistand og omfanget av denne.

Eksempler på tjenester

  • Foredrag, kurs, verksteder og opplæring.
  • Utvikling av visjoner og gjennomføringsstrategier gjennom parallelloppdrag, konkurranser og lignende.
  • Gi råd om hvordan man kan styre kommunale investeringer mot sentrum.
  • Etablere kontakt mellom kommuner og relevante fagfolk.
  • Bevisstgjøre kommunen om hvilke roller de kan ta i byutvikling.
  • Gi råd om samordning og samlokalisering av kommunale institusjoner og arbeidsplasser i sentrum.
  • Drøfte samspill mellom kommune og utbygger.
  • Gi råd om hvordan få til god og effektiv medvirkning fra befolkning, frivillighet og næringsliv, som skaper folkelig engasjement og ivaretar ildsjeler.
  • Gi råd om bruk av temporære tiltak.