Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Per Anda (leder) 2019 - 2023 stavanger@arkitektforening.no
Ingrid Eide 2019 - 2023 ing.eide@gmail.com
Simen Bie Malde 2021 - 2023 simenbm@outlook.com
Gunnar Sørås 2022 - 2024 gunnar.soras@gmail.com
Jakob Håkon Larsen 2022 - 2024 jakob.haakon@gmail.com
Ragnhild Thorseth Våge 2022 - 2024 ragnhild.vaage@gmail.com
Ingrid Njå Sekse (vara) 2022 - 2024 ingridnjasekse@gmail.com
Navn
Innvalgt periode
2019 - 2023
Kontakt
stavanger@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2019 - 2023
Kontakt
ing.eide@gmail.com
Innvalgt periode
2021 - 2023
Kontakt
simenbm@outlook.com
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
gunnar.soras@gmail.com
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
jakob.haakon@gmail.com
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
ragnhild.vaage@gmail.com
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
ingridnjasekse@gmail.com

§1. Foreningens medlemmer og dens oppbygning

a. Foreningens medlemmer er medlemmer av Norske arkitekters landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter. Foreningen skal representere sine medlemmer og styrke den faglige og kollegiale standard. Den skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst.

b. Foreningens medlemmer er de medlemmer av NAL, som har bosted eller fast arbeidssted i Rogaland.
NAL kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(Medlemskap i annen lokalforening eller direkte tilslutning til NAL. Jfr. NAL s lover pkt. 1.02.

c. Medlemmer bosatt i Haugesundsområdet kan danne lokalt arkitektlag.

d. Styret er ansvarlig leder av foreningens virksomhet.

§ 2. Foreningens tillitsmenn er:
a. Styret, bestående av:
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Kommunikasjonsansvarlig
Styret skal bestå av 4-6 medlemmer.

b. Foreningens representant i NALs representantskap: Representantskapsmedlem i NAL som velges i generalforsamling for 2 år. Representanten skal være medlem av foreningens styre. Representanten skal fortrinnsvis være lokalforeningens leder. Det oppnevnes også en vararepresentant. Kfr. NALs lovverk pkt. 2.03. og 2.04.

c. Revisor

d. Medlemmer av evt. Faste komiteer og utvalg.

e. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, hvor av en er leder. Kandidater til valgkomiteen innstilles av styret, og velges av Generalforsamlingen. Medlemmer av valgkomiteen kan sitte inntil fire år. Valgkomiteen skal avholde minst et møte i forkant av utnevnelse av kandidater til styret.

f. Funksjonstid:
Styrets leder og minimum 3 medlemmer velges for to år ad gangen. Halvparten av medlemmene velges annet hvert år. Øvrige tillitsmenn velges for 2 år. Tillitsmenn kan velges for 1 år om gangen når dette anføres særskilt. Funksjonsperioden er hvert år fra 1.7 til 30.6 året etter.

§ 3. Kontingent og avgifter
a. Foreningskontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten innkreves av NAL, sammen med kontingenter til NAL.

b. Opprettes lokallag kan generalforsamlingen fastsette redusert kontingent til lokalforeningen. I tillegg til foreningskontingenten kan de lokale arkitektlag på sine årsmøter fastsette særkontingent til egne formål.

c. Styret kan frita et medlem for foreningskontingent i inntil et år eller i det tidsrom vedkommende av NAL er blitt innvilget fritak eller reduksjon i medlemskontingenten.

d. Styrets arbeid blir gjort på dugnad. Men styrets medlemskontingent i NAL, abonnement på NALs tidskrifter og foreningens kontingent dekkes som en godtgjørelse av foreningen.

§ 4. Møter
a. Styret er ansvarlig for å organisere møter og andre arrangementer for medlemmene etter behov. Informasjon om møter og arrangementer skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i hensiktsmessig tid før det finner sted.

b. Foreningens virksomhet beskrives i foreningens årsmelding.

c. Formenn i lokallag gir referat fra virksomheten i årsmelding som vedlegges foreningens årsmelding.

§ 5. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Kun medlemmer kan møte. Fraværende har ikke stemmerett. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april.

b. Følgende saker skal behandles:

  1. Foreningens styretsårsmelding, revidert årsregnskap og forslag til kontingent.
  2. Valg av foreningens styre og øvrige tillitsmenn
  3. Saker som ønskes tatt opp i Representantskapet
  4. Andre saker fra NAL
  5. Eventuellesaker

c. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 5 medlemmer skriftlig krever det eller når styret finner det nødvendig.

§ 6. Vedtak
a. Vedtak i foreningens generalforsamling eller lokalt arkitektlags årsmøte er gyldig når:

  1. Saken er ført opp på dagsordenen og
  2. Innkallelse med dagsorden og alle forslag og nødvendige dokumenter er sendt ut senest 8 dager i forveien.
  3. Forslag som er utsendt på foreskrevet måte kan endres under generalforsamlingens behandling, når endringen ikke medfører at forslaget får et videre innhold. Slike endringsforslag kan ikke behandles når 3 eller flere av generalforsamlingens medlemmer anser endringen for å være i strid med denne bestemmelsen.

b. Styret må ha mottatt saker som ønskes behandlet i generalforsamlingen senest 14 dager i forveien. Den samme frist gjelder for saker som ønskes behandlet i de lokale arkitektforeningenes årsmøte.

c. I alminnelige medlemsmøter kan ikke gjøres vedtak i viktige saker som ikke er ført opp på programmet.

d. Vedtak blir gjort ved enkelt flertall når ikke annet er særskilt fastsatt. Det stemmes skriftlig når minst 3 medlemmer forlanger det.

e. Forandring av foreningens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall i generalforsamling godkjennes av NAL.

f. Oppløsning av foreningen krever 3⁄4 flertall i generalforsamling. Foreningens midler tilfaller NAL hvis annet blir bestemt av enkelt flertall.

g. Styret kan med alminnelig flertall avsettes på ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Valg
a. Valgkomiteens forslag til valg og styreleder sendes medlemmene senest 7 dager i forveien.
Motforslag må være styret i hende senest 5 dager i forveien.
Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn dem som er foreslått ved siste kunngjøring av valget.

b. Det føres fortegnelse over de tillitsverv medlemmene har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valget i foreningen og i tilsluttende arkitektlag.

§ 8. Styret
a. Styret leder foreningens virksomhet og holder styremøter når det er nødvendig. Viktige saker som blir avgjort av styret uten å være lagt frem for foreningen, refereres snarest for medlemmene.

b. Styret og utvalg er beslutningsdyktige når minst 3/5 av medlemmene møter. Styret fører protokoll over sine møter. Gjenpart sendes fraværende styremedlemmer, samt gjøres tilgjengelige for medlemmene på hensiktsmessig måte.

Styret holder formennenene i tilsluttede arkitektlag underrettet om alle saker som oversendes fra NAL.

c. Styret har ansvaret for at foreningens økonomi blir ledet på forsvarlig måte. Styret skal legge frem årsmelding og revidert årsregnskap for generalforsamling. Styret kan treffe økonomiske disposisjoner som til enhver tid er nødvendig for foreningens drift.

d. Styret kan til enhver tid oppnevne representanter til andre råd og utvalg enn de nevnt under faste utvalg og tillitsrepresentanter når dette gjør seg gjeldende. Styret kan velge og overlate oppnevnelsen til valgkomiteen for vedtak i generalforsamling.

§ 9. Revisjon
Revisor skal ha gjennomgått regnskapet og gitt sin uttalelse som vedlegges dette, senest 8 dager før ordinær generalforsamling.

§ 10. Foreningens vedtekter
Foreningens vedtekter ligger på foreningens hjemmeside, og kan her nedlastes av alle medlemmer. Ved endringer skal revidert utgave av vedtekter sendes til alle medlemmene. Reviderte vedtekter gjøres gjeldene fra den dag NAL ́s godkjenning foreligger.

Endret i ekstraordinær generalforsamling 16. mars 2016