Kontaktpersoner i VAF
Navn
Stilling
E-post
Telefon

Charlotte Hyldahl
Leder
hyldahl@kbarkitekter.no
91312860

Kontaktpersoner i VAF
Navn
Stilling
Leder
E-post
hyldahl@kbarkitekter.no
Telefon
91312860
E-post til styret i Vestfold arkitektforening
vaf@arkitektur.no
E-post til styret i Vestfold arkitektforening