Stedsutvikling i Nesna sentrum

I arbeidet med stedsutvikling valgte Nesna kommune å utlyse et parallelloppdrag. De fikk tilbud fra 17 arkitektteam, og valgte to team til å utføre oppdraget.

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Velg Nesna – stedsutvikling i Nesna sentrum. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Nesna kommune

Om parallelloppdraget

Nesna kommune ønsket samspill mellom lokalt nærings- og organisasjonsliv og innbyggere, og å få belyst mulighetene for de utvalgte områdene av arkitektteamene.

Nesna er en kystkommune på Helgeland i Nordland. Kommunen består av fastland og tre øyer. Landbruk og fiske er, og har vært, sentrale næringsveier i Nesna.
Kommunen ligger langs den indre skipsleden.

Nesna er senere først om fremst kjent som et skolested. Klokkergården fra 1823 fungerte som skole fram til 1886, og er i dag Helgelands eldste gjenværende fastskole. Gjennom et privat initiativ fra sogneprest Ivar Hjellvik ble Nesna lærerskole, nå Nord Universitet Campus Nesna, stiftet i 1918.

I juni 2019 vedtok Nord Universitet å legge ned studiested Nesna fra 2022. Det vil medføre et stort tap av arbeidsplasser, og Nesna kommune mister sin hjørnesteinsbedrift og omdømmedriver. I den forbindelse søkte Nesna status som
omstillingskommune, og i 2021 fikk de dette. Med det følger midler for ekstraordinær innsats for næringsutvikling. Noen av disse midlene valgte kommunestyret å skyte inn i et stedsutviklingsarbeid, og de startet en prosess med utvikling av tettstedet til et mer attraktivt sted for innbyggere, besøkende og bedrifter.

Fokusområdene for parallelloppdraget var sjønære areal og tomter, boliger, møtesteder, trafikk og parkering, reiselivsnæring og kultur. Nesna kommune ønsket samspill mellom lokalt nærings- og organisasjonsliv og innbyggere, og å få belyst mulighetene for de utvalgte områdene av arkitektteamene.

Planer for stedsutvikling i Nesna startet opp i 2017, og skapte positiv interesse, særlig i næringslivet, men det stoppet opp av ulike årsaker. Det ga likevel en god
inngang til en ny prosess som følge av strategifasen i omstillingsarbeidet, der det ble anbefalt en egen utviklingsakse for kultur- og samfunnsutvikling.

Kommunestyret vedtok et stedsutviklingsprogram, som ble utarbeidet i samarbeid med Bylivsenteret. I tillegg ble det gjort et vedtak om å bestille en stedsanalyse i forkant av prosessen med parallelloppdrag.

Følgende to team ble valgt til å utføre parallelloppdraget:

Team 1: Nesna Reloaded
Kaleidoscope Nordic, Valrygg Studio

Team 2: Nesna – et lærende sted
DRMA, Studio NN, Bjørbekk & Lindheim

Fokusområdene var sjønære areal og tomter, boliger, møtesteder, trafikk og parkering, reiselivsnæring og kultur. Nesna kommune ønsket samspill mellom lokalt nærings- og organisasjonsliv og innbyggere, og å få belyst mulighetene for de utvalgte områdene av arkitektteamene.

Hovedoppgavene i parallelloppdraget var følgende:

 • Hva kan gjøre Nesna til et attraktivt tettsted for innbyggere,
  næringsliv og tilreisende?

 • Hva er de viktigste strategiske grepene for at Nesna skal kunne
  utvikles til et bærekraftig samfunn i framtiden?

 • Foreslå bærekraftige konkrete løsninger. Det betyr at løsninger og
  fysiske tiltak må ha en investeringsramme som kan forsvares og en
  drift som kommunen kan håndtere.

Stedsutviklingsprogrammet skal skape entusiasme og utviklingsoptimisme hos befolkningen og mulige investorer. Kommunen får et godt verktøy for å styre
utviklingen, forsterke gode kvaliteter og utbedre tettstedet, både materielt og immaterielt.

Vurderingskomiteen anbefaler at rapporten blir lagt til grunn for videre planarbeid og arbeid med konkrete prosjekter i Nesna sentrum.