Stedsutvikling

Her finner du en oversikt over stedsutviklingsprosjekter som Bylivsenteret er eller har vært involvert i.

Hva er et parallelloppdrag?

Parallelloppdrag er et verktøy som kan være svært godt egnet både for å utvikle kommunenes samfunnsutviklerrolle og å få i gang gode og inkluderende stedsutviklingsprosesser.

Parallelloppdrag er en åpen prosess hvor flere konsulentteam arbeider parallelt med å se på utviklingsmulighetene i et område. På den måten kan oppgaven bli belyst fra flere synsvinkler samtidig. Til det benytter man 2-4 konsulentgrupper som får et på forhånd avtalt honorar. Det bli ikke kåret noen vinner i parallelloppdraget, men en eller flere av gruppene kan få mindre etterfølgende utredningsoppgaver, forutsatt at det er lagt inn som opsjon i anskaffelsen. Slik kan et eventuelt oppfølgingsoppdrag gjøres enkelt og begrenses til teamene som har deltatt i parallelloppdraget.

Siden det ikke er noe konkurransemoment i selve parallelloppdraget kan gruppene utveksle tanker og erfaringer underveis, både seg imellom og med oppdragsgiver, frivillighet, befolkning, næringsliv og andre involverte. Som oppdragsgiver har man også mulighet til å gi gruppene ulike bestillinger underveis i prosessen. Midtveismøtet og sluttpresentasjon er hovedarena for idéutveksling i parallelloppdraget.

Mangfoldet av tanker og ideer som kommer frem i prosessen, vurderes og resultatene nedfelles i en rapport. Rapporten skal både inneholde et fremtidsbilde for stedet, en strategi for utvikling og en handlingsplan for videre arbeid. Til dette arbeidet settes det ned en egen vurderingskomité. Den består gjerne av fagfolk, kommunens folk, statlige og regionale aktører og ulike interessenter i området. Arbeidet i vurderingskomiteen er en samskapingsprosess hvor deltagerne kan bruke sin lokalkompetanse, tilføre ny kunnskap og samles om resultatet slik at de kan bli aktive medspillere i gjennomføringsfasen som kommer i etterkant av parallelloppdraget.

Gjennom arbeidet med rapporten utvikles det en plan for den videre prosessen, som er faglig god, lokalt forankret og som sentrale aktører ønsker å få gjennomført.

Norske arkitekters landsforbund har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Oppdraget er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn.  Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Håndboken skal gi nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. Håndboken har blitt til i et godt samarbeid med SINTEF og Helsedirektoratet og med verdifulle innspill fra eksterne fagpersoner. Vårt mål med håndboka er å vise hva aldersvennlig stedsutvikling kan bety i praksis, hvilke konkrete muligheter og verktøy kommunen har, og hvordan dette påvirker planleggerrollen.

Håndboken ble oppdatert i oktober 2021 med tre nye eksempler.

Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

 

Øygarden – Stovevatnet i regionsenteret Straume

Etter årevis med pendlerkøer inn og ut av kommunen, blir det nå bygget fastlandsforbindelse mellom Øygarden og Bergen. Riksveien skal gå i tunell under Straume sentrum og massene skal fylles i Stovevatnet. Nytt tilgjengelig areal og ny trafikkavvikling krever nye visjoner for Straume.

Les mer
Collage av Stiklestad-bilder

Formidlingsarena Stiklestad

Parallelloppdragets hovedfokus var å skape et helhetlig konsept for slagstedet og symbolstedet Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv.

Les mer
Utsnitt fra tegneserie om utviklingspotensialet i Vikeså, Team Oppopp, KAP, Atsite og Multiconsult.

Mulighetsstudie for Vikeså sentrum

Bjerkreim kommune ønsker å utvikle Vikeså til et flerfunksjonelt og framtidsrettet lokalsenter ved vannkanten, som er attraktivt for både beboere og besøkende. For å lykkes med dette har de fått hjelp av Bylivsenteret og to utvalgte arkitektteam.

Les mer

Stedsutvikling i Nesna sentrum

I arbeidet med stedsutvikling valgte Nesna kommune å utlyse et parallelloppdrag i samarbeid med Bylivsenteret. De fikk tilbud fra 17 arkitektteam, og valgte to team til å utføre oppdraget.

Les mer
Illustrasjon: Sortland, MDH arkitekter

Sortland – ny skole og idrettsanlegg

Parallelloppdraget handlet om lokalisering av ny barneskole og å vurdere plassering av idrettshaller og svømmehall. Det ble undersøkt om de nye anleggene kunne gi synergier for stedsutvikling.

Les mer

Ulsteinvik sentrum – Ulshaugen – Holsekerdalen

Hensikten med parallelloppdraget var å få fram nyskapende, gode, realistiske og visuelle ideer og løsninger for et attraktivt, levende og bærekraftig Ulsteinvik sentrum.

Les mer
 Ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i Nord. Illustrasjon: Lie Øyen

Tangen sentrum på Nesodden

Parallelloppdraget for Tangen sentrum handler om fremtidig sentrumsutvikling, rehabilitering og utvidelse av barneskolen og en ny flerbrukshall.

Les mer
Steinkjer sentrum, illustrasjon: Asplan Viak

Steinkjer sentrum

I utlysningen av parallelloppdraget ønsket Steinkjer kommune seg en mer levende småby og en by med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i alle deler.

Les mer
Ørnes, illustrasjon: DRMA

Kystbyen Ørnes - sammen for Meløy

Med mål om styrke Ørnes som kommunesenter med regionsenterkvaliteter og hub for Meløy kommunes ti bygder.

Les mer
Nyhavna, illustrasjon: Team MAD

Offentlige rom på Nyhavna, Trondheim

Parallelloppdraget har gitt innspill til hvordan en kan sikre en overordnet helhet og kvalitet på byrom, parker, allmenninger, kaikanter, forbindelser og gater i den framtidige sentrumsbydelen, og forslag til strategiske tiltak og retningslinjer som sikrer dette.

Les mer
Tingvollvågen, illustrasjon: Pir II

Tingvollvågen - med grønn rettesnor for økokommunesenteret

Tingvoll kommune valgte parallelloppdrag som metode, fordi man så behov for å få flere utenfra-blikk på tettstedet, og skaffe  et mangfold av forslag og mulige løsninger på hvordan de planlagte endringene i kommunesenteret kan gjøres.

Les mer
Nytt byrom foran Samfundet. Illustrasjon: Team Asplan Viak

Fremtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Trondheim kommune har gjennomført et parallelloppdrag for å få fram et stort spekter av ideer og løsningsmuligheter for Midtbyen og de andre delområdene i sentrum.

Les mer
Mulighetsstudie Mysen. Illustrasjon: Planforum arkitekter  og Landskaperiet

Mulighetsstudie for svømmehall og skole på nordre Mysen

Teamene som deltok i parallelloppdraget skulle vise hva en skole og et svømmeanlegg kan tilføre byen, og hvordan det kan skapes synergier og sambruk med andre offentlige og private funksjoner.

Les mer

Lørenskog stasjonsområde

Lørenskog stasjonsområde er et prioritert utviklingsområde i kommunen. Kollektivknutepunktet forsterkes og lokalsenteret videreutvikles med boliger, arbeidsplassintensiv næring og regionale idrettsfunksjoner.

Les mer
Elnesvågen sentrum. Illustrasjon: Oslo Works arkitekter, KOHT arkitekter og Asplan Viak

Nye Elnesvågen sentrum i Hustadvika kommune

Elnesvågen ble nytt kommunesenter i Hustadvika kommune fra 2020. Dette parallelloppdraget skulle få på plass gjennomarbeidede løsningsforslag for utviklingen av sentrum i Hustadvika.

Les mer
Sjøholt. Illustrasjon: Agraff Arkitektur, Lala Tøyen AS og Sanden&Hodnekvam Arkitekter

Sjøholt: Frå tettstad til fjordlandsbyen i nye Ålesund kommune

I dette parallelloppdraget valgte teamene å samarbeide om en felles tiltaksplan som kan være til stor nytte når Sjøholt i 2020 blir et delsenter i, og innfallsporten til Ålesund fra øst.

Les mer
Meierikvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio

Ibsenbiblioteket - fase 1

Ibsenbiblioteket er Skien kommunes storsatsning på kulturbygg i sentrum de kommende årene. Flere tjenester og funksjoner samlokaliseres og integreres.

Les mer

Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått et nytt blikk på Kyrksæterøra, som blir sentrum i den nye kommunen Heim.

Les mer

Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger og å bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

Les mer

Nye Nittedal sentrum

Tre arkitektteam deltok i parallelloppdraget om ideer til hvordan Nittedal sentrum kan forvandles til en moderne småby.

Les mer

Byutviklingsgrep Midtbyen Kongsvinger

For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen i Kongsvinger ble tre tverrfaglige arkitektgrupper invitert til å komme med forslag til utviklingsgrep for dette sentrale området.

Les mer

Nesfjella til sentrum - Sentrumsutvikling i Nesbyen

Parallelloppdraget for Nesbyen sentrum er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune, næringslivet i Nesfjella og hytteeierne.

Les mer

Den urbane fjordlandsbyen Sandane

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått gode innspel og konkrete løysningsforslag for korleis utvikle Sandane til ein meir attraktiv og berekraftig tettstad.

Les mer

Nordbyen, Tromsø sentrum

Tromsø nytenker sin områdeutvikling. Visjonen for Nordbyen er at denne bydelen skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad.

Les mer
Foto: Klepp

Kleppe - med barna i sentrum

Klepp kommune har valgt å flytte sentrum og vurderer plassering av barneskole i sentrum. For å få frem alternative bilder av hvordan nye Kleppe sentrum kan utvikles gjennomførte kommunen parallelloppdrag i 2016.

Les mer

Fremtidsbilder for Hønefoss

Parallelloppdraget for Hønefoss ble gjennomført i 2016. Bakgrunnen for gjennomføring av parallelloppdraget var at Ringeriksbanen skal bygges – og er planlagt ferdigstilt i 2024.

Les mer
Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg

Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg

Parallelloppdraget har gitt kommmunen og innbyggerne i Fosnavåg gode ideer og visjoner for hvordan de kan utvikle lokalsamfunnet sitt fremover.

Les mer