Kurs for kommunene

Norske arkitekters landsforbund er ledende innen utvikling og gjennomføring av kurs for arkitekter. Dette er et utvalg av opptak av avholdte kurs som også er aktuelle for kommuner og ulike yrkesgrupper som jobber for norske kommuner.

Kursene handler om alt fra stedsutvikling, planlegging for god folkehelse, prosjektering av sykehjem, god planlegging av boliger for eldre til programmering av skoler og løsninger på bærekraft.

Andre temaer er oppgradering av eksisterende bygg, utvikling og ny bruk av verneverdige bygg, landskapsforståelse, bygging i bratt terreng og trær i byggeprosjekter. Det er også kurs om plan- og bygningsloven og teknisk forskrift samt grunnkurs i reguleringsplanlegging.

Kursene gir innsikt, kunnskap og inspirasjon. Kursene er etterutdanningskurs, med tilbud om kursbevis. Ønsker du å samle en gruppe for å ta et kurs sammen, gir vi deg en god gruppepris. Ta kontakt med Nina Koren, nina@arkitektur.no

Bilde av reguleringsplan

Innføring i reguleringsplanlegging

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp og hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Les mer

Brød og miljø: Sosial bærekraft i arkitektur og byutvikling

Vi fikk presentert kunnskap og praktiske eksempler på hvordan å jobbe med sosial bærekraft integrert i arkitektur og byutvikling. Hvordan inkludere brukerperspektiv og mangfold for å skape bedre prosjekter?

Les mer

Materialer for fremtiden

Med den pågående klimakrisen, dyre materialpriser og svikt i vareflyten, er det større behov for å ta smarte materialvalg i byggprosjektering. Selv med økende satsning på ombruk/gjenbruk, trenger vi tilgang på nye bærekfraftige materialer og produkter. Hvordan arbeide systematisk for å foreta mer bevisste og klimavennlige materialvalg?

Les mer

Brød og miljø: Ombruk 2.0

Ombruk er et av de mest aktuelle temaene i BAE-næringen. Som del av sirkulærøkonomien, kan ombruk av bygg og byggevarer være et bærekraftig valg med et stort potensial for å redusere avfallsproduksjon og klimagassutslipp. Men hva er det som hindrer oss i å utnytte dette potensialet? Hvor langt har vi egentlig kommet?

Les mer

Muligheter med geodata- og kartverktøy

Hvilke muligheter ligger i å bruke geodata og kartverktøy, og hvordan kan disse bidra til styrke planlegging og prosjektutvikling? Bedre og mer effektiv utnyttelse av mulighetene i ulike verktøy kan bidra til bærekraftig utvikling og til å skape verdier i din kommune.

Les mer

Bevaringsverdier i bygninger og kulturmiljøer

Kurset handler om hvordan du går frem for å analysere og vurdere ulike bevaringsverdier i verneverdige bygg og bygningsmiljøer. Ulike tilnærmingsmåter, strategier og metoder for registrering og dokumentasjon av kulturhistoriske verdier blir presentert.

Les mer

Brød & miljø - endringsdyktige bygg

Hva må vi som arkitekter tenke på når vi skal videreutvikle eksisterende historiske bygg, og når vi prosjekterer fremtidens bygg? På dette arrangementet får du innsikt i hvordan man kan jobbe med endringsdyktighet og fleksibilitet for å forlenge levetiden til våre omgivelser.

Les mer

Å tegne sirkulære bygg

Bygninger med lang levetid, riktig bruk og lukkede kretsløp er et sentralt mål i den sirkulære økonomien. Hvordan kan arkitekten bidra til økt ombruk av materialer, design for demontering og optimalisert ressursbruk? Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Futurebuilt

Les mer
Web Robin Strand Norphoto

Klimaløsninger for kommunene

Naturhendelser som flom, skred og havnivåstigning krever tiltak på flere områder. Hvordan kan norske kommuner planlegge for å sikre landskap og bygninger i kritiske situasjoner?

Les mer

Fortetting i knutepunkter

Hvordan bidra til effektiv arealutnyttelse og samtidig en utforming som styrker byens eller stedets urbane kvaliteter? Dette kurset handler om ulike fortettingsstrategier i nasjonale-, regionale- og lokale knutepunkter. En bærekraftig byutvikling forutsetter en fortetting ved knutepunkter som samtidig har god tilgjengelighet.

Les mer

Bylivkonferansen 2021

Småbyliv – Strategier for bærekraftig stedsutvikling
For at vi skal nå bærekraftsmålene, må kommunene i hele Norge utvikle robuste, klimasmarte og attraktive småbyer. Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

Les mer

Aldersvennlig stedsutvikling

Hvordan kan arkitekter og planleggere møte den demografiske utviklingen med flere eldre, flere små husholdninger og fare for ensomhet i ulike aldersgrupper, samtidig som kommuneøkonomien er presset?

Les mer

Grunnkurs reguleringsplanlegging

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp og hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Les mer

Plan- og bygningsloven for nybegynnere

Som prosjekterende arkitekt må man sette seg inn i og mestre en rekke regler, forskrifter og krav. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i Plan- og bygningsloven med hovedfokus på byggesaksdelen.

Les mer

PBL og TEK for viderekomne

På dette kurset får du frisket opp din kunnskap PBL og hvordan TEK 17 praktiseres på en god måte. En dom i høyesterett endrer rollen som ansvarlig søker. Vet du hvordan?

Les mer
Prosjektering av behandlingssenter og sykehjem

Prosjektering av behandlingssenter og sykehjem

Mange av oss vil en periode i livet måtte bo i en bolig eller institusjon med omsorgstilbud. Vi vet at utforming, beliggenhet, materialer og farger har stor betydning for romopplevelse, helse og trivsel. Er det mulig å utforme en institusjon slik at vi trives der som om vi var hjemme?

Les mer
Bokvalitet i det tredje hjemmet

Bokvalitet i det tredje hjemmet

Hvordan kan vi som samfunn og som arkitekter planlegge og prosjektere for en god alderdom? Enten det gjelder tilpasninger i eksisterende bolig, utvikling av bofelleskap, omsorgsbolig eller sykehjem? Varierte løsninger tilpasset en sammensatt gruppe blir presentert på kurset.

Les mer
Signaturhagen Vinterhagen Foto Nal

Planlegging for livskvalitet og helse

Hvordan kan man gjennom bevisst og strategisk planlegging bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel i våre byer og steder? Sammenhengene mellom omgivelsene og den fysiske, psykiske og sosiale helsen utdypes på dette kurset.

Les mer
Landskapsforståelse og økologi

Landskapsforståelse og økologi

Verden gjennomgår et dramatisk tap av biologisk mangfold. Å møte denne utfordringen krever endringer i måten vi ivaretar økologiske verdier i prosjektene.

Les mer
Ill.: Ekeberglia 6, Reiulf Ramstad Arkitekter,  foto Ivar Kvaal

Boligbygging i bratt terreng

Boligbygging på bratte tomter blir stadig vanligere og krever mer av alle involverte. Kurset gir en innføring i viktige prinsipper, som terrassering, adkomstløsninger, innkjørsler, uteområder og god plassering i terrenget.

Les mer

De viktige trærne - om trær i byggeprosjekter

Sammen med NAL har ByKuben, som del av prosjektet Oslotrær, satt sammen et kurs om trær i byggeprosjekter. Med kurset ønsker vi å løfte frem hva som må ivaretas i planlegging og prosjektering for at det skal være plass til trær i arkitekturen vi etterlater oss.

Les mer
Verneverdige bygninger - bevaring og utvikling

Verneverdige bygninger - bevaring og utvikling

Hvordan kan eksisterende arkitektoniske kvaliteter videreføres og nye behov innpasses ved tilpasning og ombygging av verneverdige bygg?

Les mer

Oppgradering med påbygg i tre

I dag kan man forlenge levetiden til eksisterende bygg ved å lage påbygg med flere etasjer som samtidig er med å finansiere heis og øvrig oppgradering av bygget. Dette kan bidra til både energieffektivisering og til økt bokvalitet.

Les mer

Programmering - mer enn bare arealer

Bak et vellykket prosjekt ligger det ofte et grundig arbeid med programmet. Det er nå innført en ny læreplan for den norske skolen. Hvordan vil det påvirke programarbeidet?

Les mer

Arkitektenes fagdag: klima

På denne fagdagen får vi flere konkrete og konsise innlegg som skal vise ulike strategier for hvordan arkitekter, rådgivere og byggherrer kan skape ambisiøse resultater på klimaets, miljøets og fellesskapets vegne.

Les mer

Arkitektenes fagdag: miljø

Fagdagen om miljø konsentrerer kunnskapen rundt praktiske løsninger, metoder og prosesser som tar hensyn til miljøet. Faglig bredde i foredragene vil gi strategier for fremtidsvennlig ressursforvaltning. Programmet vektlegger erfaringer fra de som har gått foran og tatt modige valg for miljøet.

Les mer

Arkitektenes fagdag: sosial bærekraft

Sosial bærekraft innebærer medvirkning, fellesskap og inkludering. Hva betyr det for arkitekturen? Under denne fagdagen hører vi om bygde omgivelser og prosesser som inspirerer til mangfold, livskvalitet, trivsel - og dermed bedre folkehelse.

Les mer

Arkitektenes fagdag: økonomisk bærekraft

Hva betyr økonomisk bærekraft for utviklingen av det bygde miljø? Hvordan skal vi forholde oss til det grønne skiftet og samtidig få virksomheter til å fungere og prosjektene til å være lønnsomme?

Les mer